Menu

Zapraszamy na unikalne, interdyscyplinarne, dwu semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowują uczestników do pracy doradcy zawodowego i personalnego, który udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych i personalnych oraz pomaga pracodawcom, szkołom i placówkom oświatowym w organizacji edukacji i pracy w szczególności osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych. Absolwenci posiadają kompetencje do pracy z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi w zakresie planowania kariery zawodowej i edukacyjnej. Uwzględniają w pracy doradczej potrzeby rynku pracy oraz systemu edukacyjnego, a także możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta. Przygotowują do pracy w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego w szczególności osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością.

Doradztwo i poradnictwo zawodowe stanowią jedne z istotniejszych składników skutecznej rehabilitacji zawodowej. Zagadnienia te obejmują działania podejmowane wobec osób z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu mające na celu pomoc w wyborze najlepszego dla nich zawodu, jak również zmianie obecnie wykonywanego zawodu.

W przypadku osób niepełnosprawnych oraz ze spektrum autyzmu doradztwo zawodowe musi również uwzględniać wynikające z danego rodzaju niepełnosprawności ograniczenia. Doradztwo zawodowe pozwala w wyborze kształcenia w określonym zawodzie, uczelni, szkoleń zawodowych itp.

Biorąc pod uwagę specyficzną sytuację osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnych na rynku pracy oraz brak wystarczającej oferty edukacyjnej poszerzającej specjalistyczne kompetencje doradcy zawodowego o poradnictwo z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz spektrum autyzmu, stworzono autorski projekt studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe i personalne osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych, poszerzając bloki tematyczne o problematykę doradztwa i poradnictwa specjalistycznego, edukacji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i ze spektrum autyzmu oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami psychologiczno-pedagogicznymi, biomedycznymi, prawnymi, z zakresu pedagogiki specjalnej, spektrum autyzmu, niepełnosprawności, coachingu, doradztwa zawodowego i personalnego, nowych technologii, komunikacji.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach rynku pracy (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, Ochotnicze Hufce Pracy) oraz działach HR, ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych (w tym fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych). Studia przygotowują również nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia poradnictwa zawodowego w szczególności w obszarze pracy osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych oraz prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych.

  • Czas trwania 2 semestry: 420 godzin w tym 120 godzin praktyk 
  • Koszt 2000 zł za semestr
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL