Menu

Foreign students

 

 

Conditions for the recruitment of foreigners

At the University of Social and Medical Sciences of Beata Mydlowska  in Warsaw

 

Stage I

 

A foreigner candidate can make a record for studying:

 • Based on the original documents – where the candidate provides documents directly to the University of Social and Medical Sciences of Beata Mydlowska /  Recruitment offices in Warsaw.
 • Based on copies of documents-the candidate sends to the recruitment office by e-mail to the following address: dziekanat@usmbm.edu.pl Scanning of recruitment documents or copies thereof to the postal address. The candidate is then required to submit the originals of all documents immediately upon arrival in Poland.
 • Through a person legitymującej the proper mandate and valid identity document.

Pre-qualification of foreigners for studying in University of Social and Medical Sciences of Beata Mydlowska  in Warsaw al shall be based on documents provided by the applicant, such as the following:

 1. Application Form
 2. Evidence of education and supplement
 3. Copy of Passport (Photo page)
 4. A copy of the certificate, confirming knowledge of Polish. In the absence of WW. Document – Statement of the candidate of the level of linguistic qualification and of the entry into a language test organised by the University of Social and Medical Sciences of Beata Mydlowska  in Warsaw  al When you arrive in Poland
 5. Proof of registration and entry fee
 6. Proof of payment of tuition fee (in advance for the year of study or for candidates from Belarus and Ukraine for the semester),
 7. 2 copies of the signed contract for the provision of financial services.

Additional documents (if applicable):

 1. Copy of the Residence card or valid RP visa (if the applicant is applying for admission from the territory of Poland)
 2. Statement by parents of the consent to study by a minor
 3. Statement of the nostryfikacji process
 4. Authorisation (if the documents are submitted through a third party)

 

On the basis of the documents submitted, it is decided to qualify the alien for the study. The decision may be:

 1. Personally received by the candidate or his/her representative
 2. Sent by post to the address of the candidate indicated in the application form.

 

 

Stage II

At the latest before the end of recruitment or immediately upon arrival in Poland, the alien shall submit to the recruitment office:

 1. Originals of all documents listed in stage I (If the candidate has been selected for studies based on copies of documents),
 2. Certified by the University with a copy of the documents attesting to the education and supplements have been legalised or endorsed Apostilles. Exceptions: International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) and educational documents issued in Ukraine and Belarus. LegalizationApostilles are translated into English,
 3. Certified by the University Copy of insurance policy In the event of sickness or the consequences of accidents for the period of training in Poland or the European Health Insurance Card or the accession to the National Health Fund immediately after the commencement of training,
 4. Proof of legalization of stay in Polish territory: Certified by the university copies of the visa or permanent residence permit/settlement (permanent Residence card) or temporary residence permit/residence for a fixed period (temporary residence card); The temporary residence permit must be accompanied by a decision granting a temporary residence/residence for a specified period,
 5. 2 Pictures In the format legitymacyjnym,
 6. A document stating that Certificate/Diploma entitles you to take or continue your studies in the country of issue, issued by the Ministry of Education or the Polish diplomatic mission in the country of issue of the diploma (unless such information is placed on an educational document),
 7. Translations into the English language of all documents issued in a language other than Polish. The translation is done in Poland by a sworn translator from the list of the Ministry of Justice or a foreign unit appointed by the Polish consulate. In the case of a translation abroad, the legalisation of the translation made in the Polish diplomatic post must be submitted,
 8. For documents accepted in nostryfikacji mode, the Document establishing equivalence with the relevant Polish document – The document must be delivered by the end of the first semester of study,
 9. Medical certificate stating the lack of contraindications to the training of the chosen course and the selected form of education (with translation into Polish, if issued in a language other than Polish),
 10. Information about the address at which a foreign national is resident in Poland: Certified by the University a copy of the decision on the check-in or housing lease agreement.

Language requirements

Foreigners admitted to a study conducted in University of Social and Medical Sciences of Beata Mydlowska  in Warsaw all In the Polish language, it is obliged to document the knowledge of Polish language to the extent that it is possible to take studies in this language. Knowledge of Polish language student can certify by:

 1. Presentation of a certificate of knowledge of Polish language issued by the State Commission to certify knowledge of Polish as a foreign language, or
 2. Attestation of completion of the annual preparatory course for the study in English in the units designated by the Minister responsible for education Higher Or
 3. Get confirmation of University of Social and Medical Sciences of Beata Mydlowska  in Warsaw  althat their preparation and the level of knowledge of the Polish language allow to study in theEnglish Polish. To this end, the candidate Must:
 • Make representations about the level of their linguistic qualifications and to join a language test organised by the University of Social and Medical Sciences of Beata Mydlowska  in Warsaw al Upon arrival in Poland.
 • Submit another certificate certifying knowledge of the Polish language.

 

WARUNKI REKRUTACJI CUDZOZIEMCÓW

W UCZELNI SPOŁECZNO-MEDYCZNEJ BEATY MYDŁOWSKIEJ W WARSZAWIE

 

ETAP I

 

Kandydat cudzoziemiec może dokonać zapisu na studia:

 • w oparciu o oryginały dokumentów– w przypadku, gdy kandydat dostarczy dokumenty bezpośrednio do Biura Rekrutacji USM w Warszawie.
 • w oparciu o kopie dokumentów – kandydat przesyła do Biura Rekrutacji drogą mailową na adres: dziekanat@usmbm.edu.pl skany dokumentów rekrutacyjnych lub ich kopie na adres pocztowy. Wówczas Kandydat jest zobowiązany do przedłożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezwłocznie po przyjeździe do Polski.
 • za pośrednictwem osoby legitymującej się właściwym pełnomocnictwem i ważnym dokumentem tożsamości.

Wstępna kwalifikacja cudzoziemców na studia w USM następuje na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata, takich jak:

 1. Formularz aplikacyjny
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z suplementem
 3. Kopia paszportu (strona ze zdjęciem)
 4. Kopia certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku ww. dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez USM po przyjeździe do Polski
 5. Dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej i wpisowej
 6. Dowód wniesienia opłata czesnego (z góry za I rok nauki lub dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy za semestr),
 7. 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczenie usług finansowych.

Dodatkowe dokumenty (jeśli dotyczą Kandydata):

 1. Kopia karty pobytu lub ważna wiza RP (jeśli Kandydat ubiega się o przyjęcie z terytorium Polski)
 2. Oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią
 3. Oświadczenie o poddaniu się procesowi nostryfikacji
 4. Pełnomocnictwo (jeśli dokumenty są składane za pośrednictwem osoby trzeciej)

 

Na podstawie przedstawionych dokumentów zapada decyzja o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia. Decyzja może być:

 1. odebrana osobiście przez Kandydata lub jego pełnomocnika
 2. wysłana pocztą na adres Kandydata wskazany w formularzu aplikacyjnym.

 

 

ETAP II

Najpóźniej przed końcem rekrutacji lub niezwłocznie po przyjeździe do Polski, cudzoziemiec składa w Biurze Rekrutacji:

 1. oryginały wszystkich dokumentów wymienionych w etapie I (jeśli kandydat zakwalifikowany został na studia w oparciu o kopie dokumentów),
 2. poświadczone przez uczelnię kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wraz z suplementami, które zostały zalegalizowane lub opatrzone apostille. Wyjątki: International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) oraz dokumenty edukacyjne wystawione na terenie Ukrainy i Białorusi. Legalizacja/apostille podlegają tłumaczeniu na język polski,
 3. poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 4. potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: poświadczone przez uczelnię kopie wizy albo zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony,
 5. 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
 6. dokument stwierdzający, że świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wystawiony przez Ministerstwo Edukacji lub polską placówkę dyplomatyczną w kraju wydania dyplomu (chyba, że taka informacja jest umieszczona na dokumencie edukacyjnym),
 7. tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów wydanych w innym języku niż polski. Tłumaczeń dokonuje w Polsce tłumacz przysięgły z listy Ministerstwa Sprawiedliwości lub za granicą jednostki wyznaczone przez polski konsulat. W przypadku tłumaczenia za granicą dodatkowo należy złożyć legalizację tłumaczenia dokonaną w polskiej placówce dyplomatycznej,
 8. w przypadku dokumentów uznawanych w trybie nostryfikacji, dokument stwierdzający równorzędność z odpowiednim dokumentem polskim – dokument należy dostarczany do końca pierwszego semestru studiów,
 9. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i wybranej formie kształcenia (z tłumaczeniem na język polski, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski),
 10. informacja o adresie, pod którym przebywa cudzoziemiec w Polsce: poświadczona przez uczelnię kopia decyzji o zameldowaniu lub umowy najmu lokalu mieszkaniowego.

Wymogi językowe

Cudzoziemcy przyjmowani na studia prowadzone w USM w języku polskim zobligowani są do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w tym języku. Znajomość języka polskiego student może poświadczyć poprzez:

 1. przedstawienie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 2. poświadczenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 3. uzyskają potwierdzenie z USM, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. W tym celu Kandydat musi:
 • złożyć oświadczenia o poziomie swoich kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do testu językowego organizowanego przez USM po przyjeździe do Polski.
 • złożyć inny certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego.

 

 

Условия найма иностранцев

В Университете предпринимательства в Варшаве

 

Этап I

 

Кандидат-иностранец может сделать запись для изучения:

 • На основании оригиналов документов, где кандидат предоставляет документы непосредственно Офисы по набору WSP в Варшаве.
 • На основании копий документов-кандидат отправляет в рекрутинговый офис по электронной почте по следующему адресу: dziekanat@usmbm.edu.pl Сканирование документов по найму или их копий на почтовый адрес. Затем кандидат обязан представить оригиналы всех документов сразу же по прибытии в Польшу.
 • Через лицо, легитимужąцеж надлежащий мандат и действующий документ, удостоверяющий личность.

Предварительная квалификация иностранцев для обучения в И др. должны основываться на документах, представленных заявителем, таких как:

 1. Бланк заявления
 2. Свидетельство образования и дополнения
 3. Копия паспорта (страница с фотографиями)
 4. Копия свидетельства, подтверждающая знание польского языка. В отсутствие WW. Документ – заявление кандидата об уровне лингвистической квалификации и о вступлении в языковой тест, организованный И др. Когда вы приедете в Польшу
 5. Доказательство регистрации и вступительный взнос
 6. Доказательство уплаты платы за обучение (заранее за год обучения или для кандидатов из Беларуси и Украины на семестр),
 7. 2 копии подписанного договора о предоставлении финансовых услуг.

Дополнительные документы (если применимо):

 1. Копия карты проживания или действующей визы РП (если заявитель подает заявку на въезд с территории Польши)
 2. Заявление родителей о согласии на обучение несовершеннолетнего
 3. Заявление о нострификакжи процессе
 4. Авторизация (если документы подаются через третью сторону)

 

На основании представленных документов принято решение квалифицировать иностранца для изучения. Решение может быть:

 1. Лично полученный кандидатом или его/ее представителем
 2. Отправляется почтой по адресу кандидата, указанному в бланке заявления.

 

 

Этап II

Не позднее чем до окончания набора или сразу же по прибытии в Польшу, иностранец должен представить в бюро по найму:

 1. Оригиналы всех документов, перечисленных на этапе I (если кандидат был отобран для обучения на основе копий документов),
 2. Заверенные университетом с копией документов, подтверждающих образование и дополнения были легализованы или одобрены Апостилей. Исключения: Международный бакалавриат (IB), Европейский бакалавриат (EB) и учебные документы, выданные в Украине и Беларуси. ЛегализацииАпостилей переведены на английский язык,
 3. Сертифицировано университетом Копия страхового полиса В случае болезни или последствий несчастных случаев на период обучения в Польше или европейской карты медицинского страхования или присоединения к национальному фонду здравоохранения сразу же после начала обучения,
 4. Доказательство легализации пребывания на польской территории: Заверенные университетом копии визы или постоянного вида на жительство/поселение (карточка постоянного вида на жительство) или временный вид на жительство/место жительства на определенный срок (временная карточка на жительство); Временный вид на жительство должен сопровождаться решением о предоставлении временного места жительства/проживания на определенный срок,
 5. 2 фотографии В формате легитимацижним,
 6. Документ, в котором говорится, что Сертификат/диплом дает право на получение или продолжение обучения в стране выдачи, выданный министерством образования или польским дипломатическим представительством в стране выдачи диплома (если такая информация не помещена в учебный документ),
 7. Переводы на английский язык всех документов, выпущенных на языке, отличном от польского. Перевод осуществляется в Польше присяжным переводчиком из списка министерства юстиции или иностранного подразделения, назначаемого польским консульством. В случае перевода за границу необходимо представить легализацию перевода, сделанного на польском дипломатическом посту,
 8. Для документов, принятых в режиме нострификакжи, Документ, устанавливающий эквивалентность с соответствующим польским документом – документ должен быть доставлен к концу первого семестра обучения,
 9. Медицинская справка с указанием отсутствия противопоказаний к обучению выбранного курса и выбранной формы обучения (с переводом на польский язык, если он выдан на языке, отличном от польского),
 10. Информация о адресе, по которому иностранный гражданин проживает в Польше: Заверенная университетом копия решения о заключении договора о регистрации или аренде жилья.

Языковые требования

Иностранцы, допущенные к исследованию, проведенному в И др. В польском языке, он обязан документировать знания польского языка в той степени, что можно взять учебу на этом языке. Знание польского языка студент может сертифицировать по:

 1. Презентация свидетельства о знании польского языка, выданного Государственной Комиссией по сертификации знаний польского языка как иностранного, или
 2. Аттестация завершения ежегодного подготовительного курса для изучения на английском языке в подразделениях, назначенных министром, отвечающим за образование Высшего Или
 3. Получить подтверждение И др.что их подготовка и уровень знания польского языка позволяют учиться вАнглийский Польский. С этой целью кандидат Должны:
 • Представление о степени их лингвистической квалификации и присоединиться к языковой проверке, организованной И др. По прибытии в Польшу.
 • Подать еще один сертификат, удостоверяющий знание польского языка.

 

Умови для найму іноземців

Університет підприємництва у Варшаві

 Етапі I

 

Кандидат на іноземцю може зробити запис для навчання:

 • На підставі оригінальних документів, де кандидат подає документи безпосередньо на Рекрутингові офіси WSP у Варшаві.
 • На підставі копій документів-кандидат відправляє в офіс по e-mail на наступну адресу: dziekanat@wspkosmetologia.pl Сканування документів-рекрутингу або їх копії на поштову адресу. Після прибуття в Польщу кандидати повинні негайно подавати оригінали всіх документів.
 • Через людину legitgmujонcej належного мандата і дійсний документ, що засвідчує особу.

До кваліфікації іноземців для навчання в І ін повинна базуватися на документах, наданих заявником, наприклад:

 1. Анкета
 2. Доказ освіти та доповнення
 3. Копія паспорту (фото сторінки)
 4. Копія сертифікату, що підтверджує знання польської мови. За відсутності у ww. Документ – заява кандидата рівня лінгвістичної кваліфікації та вступу в мовний тест, організований І ін Коли ви приїдете в Польщу
 5. Підтвердження реєстрації та в’їзна винагорода
 6. Підтвердження оплати за навчання (заздалегідь за рік навчання або для кандидатів у Білорусі та Україні на семестр),
 7. 2 копії підписаного контракту на надання фінансових послуг.

Додаткові документи (якщо це можливо):

 1. Копія картки проживання або дійсна віза RP (Якщо заявник подає заявку на допуск з території Польщі)
 2. Заява батьків про згоду на навчання за неповнолітнім
 3. Виступ нострифікаджі процесу
 4. Дозвіл (якщо документи надсилаються третьою стороною)

 

На підставі документів, представлених, він вирішив претендувати на іноземне дослідження. Рішення може бути:

 1. Особу, отриманою кандидатом або його представником
 2. Надіслано поштою за адресою кандидата, вказаної в анкеті.

 

 

II етап

На останньому до кінця набору або відразу після прибуття в Польщу, іноземець повинен представити в наборі офісу:

 1. Оригінали всіх документів, перерахованих на етапі I (якщо кандидат був вибраний для навчання на основі копій документів),
 2. Сертифікована університетом з копією документів, що тестує в освіті та Бад були легалізовані або схвалені Апостиль. Винятки: Міжнародний Бакалаврат (IB), Європейський Бакалаврат (ЕВ) та освітні документи, видані в Україні та Білорусі. ЛегалізаціяАпостиль перекладені на англійську мову,
 3. Сертифікований університетом Копія страхового поліса У разі хвороби або наслідків нещасних випадків на період навчання в Польщі або в Європейському фонді медичного страхування або приєднання до Національного фонду охорони здоров’я відразу після початку навчання,
 4. Доказ легалізації перебування на польському території: Засвідчені університетом копії візи або дозволу на постійне проживання/поселення (постійне місце проживання) або посвідку на тимчасове проживання/проживання на фіксовану строку (картка тимчасового проживання); Посвідка на тимчасове проживання повинна супроводжуватися рішенням, що дає тимчасове проживання/проживання протягом зазначеного періоду,
 5. 2 фотографії У форматі легимажыйним,
 6. Документ, в якому вказується, Довідка/диплом дає право прийняти або продовжити навчання в країні випуску, виданих Міністерством освіти або польською дипломатичною місією в країні видачі диплома (якщо така інформація не розміщується на освітній документ),
 7. Переклади англійською мовою всіх документів, виданих на іншій мові, окрім польської. Переклад проводиться в Польщі присяжним перекладачем зі списку Міністерства юстиції або іноземного підрозділу, призначеного польським консульством. У разі перекладу за кордоном, легалізація перекладу, зробданого в польському дипломатичному пості, має бути поданий,
 8. Для документів, прийнятих у режимі „нострифікаджі”, Документ, що встановлює еквівалентність з відповідним польським документом – документ повинен бути доставлений до кінця першого семестру навчання,
 9. Медичну довідку про відсутність протипоказань до навчання обраного курсу і обраної форми навчання (з перекладом на польську мову, якщо видано на іншій мові, крім польської),
 10. Інформація про адресу, на якій іноземний Національний проживає в Польщі: Засвідчена університетом копію рішення про договір реєстрації або оренди житла.

Мовні вимоги

Іноземці зізналися в дослідженні, проведеному в І ін На польській мові, він зобов’язаний задокументувати знання польської мови в тій мірі, що можна робити навчання на цій мові. Знання польської мови студент може сертифікувати:

 1. Презентація сертифіката знання польської мови, виданої Державною комісією з сертифікації знання польської мов як іноземної, або
 2. Атестацію завершення річного підготовчого курсу на навчання на англійській мові в одиницях, призначених міністром, відповідальним за освіту Вище Або
 3. Отримати підтвердження І інїх підготовка та рівень знань польської мови дозволяють навчатися вАнглійська Польська. З цією метою кандидат Повинні:
 • Зробити заяви про рівень їх лінгвістичної кваліфікації та приєднатися до мовного тесту, організованого І ін По прибутті в Польщу.
 • Подайте інший сертифікат, що засвідчує знання польської мови.

 

Điều kiện tuyển dụng nước ngoài

Tại trường của Entrepreneurship ở Warsaw

 

Giai đoạn I

 

Một ứng cử viên người nước ngoài có thể làm một kỷ lục cho việc học tập:

 • Dựa trên các tài liệu gốc – nơi ứng cử viên cung cấp tài liệu trực tiếp cho WSP văn phòng tuyển dụng tại Warsaw.
 • Dựa trên bản sao của tài liệu-ứng cử viên gửi đến văn phòng tuyển dụng qua email đến địa chỉ sau: dziekanat@us,mbm.edu.pl  Quét các tài liệu tuyển dụng hoặc các bản sao đó đến địa chỉ bưu điện. Ứng cử viên sau đó được yêu cầu phải nộp bản gốc của tất cả các tài liệu ngay sau khi đến ở Ba Lan.
 • Thông qua một người legitymującej ủy nhiệm thích hợp và tài liệu nhận dạng hợp lệ.

Trước bằng cấp của người nước ngoài để học tập Et al được dựa trên các tài liệu do người nộp đơn cung cấp, như sau:

 1. Mẫu đơn đăng ký
 2. Bằng chứng về giáo dục và bổ sung
 3. Bản sao hộ chiếu (trang ảnh)
 4. Một bản sao của chứng chỉ, xác nhận kiến thức của Ba Lan. Trong sự vắng mặt của WW. Tài liệu-tuyên bố về các ứng cử viên của cấp văn bằng ngôn ngữ và của các mục nhập vào một bài kiểm tra ngôn ngữ được tổ chức bởi Et al Khi bạn đến Ba Lan
 5. Bằng chứng về đăng ký và lệ phí nhập cảnh
 6. Bằng chứng thanh toán học phí (tạm ứng cho năm học tập hoặc cho các ứng viên từ Belarus và Ukraina cho học kỳ),
 7. 2 bản sao hợp đồng đã ký cho việc cung cấp các dịch vụ tài chính.

Các tài liệu bổ sung (nếu có):

 1. Bản sao của thẻ cư trú hoặc thị thực RP hợp lệ (nếu người nộp đơn là nộp đơn xin nhập học từ lãnh thổ Ba Lan)
 2. Tuyên bố của cha mẹ của sự đồng ý để học tập của một tiểu
 3. Tuyên bố của quá trình nostryfikacji
 4. Uỷ quyền (nếu các tài liệu được gửi qua một bên thứ ba)

 

Trên cơ sở các tài liệu được gửi, đó là quyết định đủ điều kiện cho người nước ngoài để nghiên cứu. Quyết định này có thể là:

 1. Cá nhân nhận được ứng cử viên hoặc người đại diện của mình
 2. Gửi qua bưu điện vào địa chỉ của ứng viên chỉ định trong mẫu đơn.

 

 

Giai đoạn II

Tại mới nhất trước khi kết thúc tuyển dụng hoặc ngay lập tức khi đến ở Ba Lan, người nước ngoài sẽ nộp cho văn phòng tuyển dụng:

 1. Bản gốc của tất cả các tài liệu được liệt kê trong giai đoạn I (nếu ứng cử viên đã được lựa chọn cho các nghiên cứu dựa trên các bản sao của tài liệu),
 2. Chứng nhận của trường đại học với một bản sao của các tài liệu attesting để giáo dục và bổ sung đã được legalised hoặc xác nhận Apostilles. Ngoại lệ: Baccalaureate quốc tế (IB), Baccalaureate châu Âu và các tài liệu giáo dục được phát hành tại Ukraine và Belarus. LegalizationApostilles được dịch sang tiếng Anh,
 3. Chứng nhận của trường đại học Bản sao của chính sách bảo hiểm Trong trường hợp bệnh tật hoặc hậu quả của các tai nạn trong thời gian đào tạo tại Ba Lan hoặc thẻ bảo hiểm y tế châu Âu hoặc gia nhập vào quỹ y tế quốc gia ngay sau khi bắt đầu đào tạo,
 4. Bằng chứng của legalization ở tại lãnh thổ Ba Lan: Được chứng nhận bởi các bản sao của trường đại học của thị thực hoặc giấy phép cư trú vĩnh viễn/giải quyết (vĩnh viễn cư trú thẻ) hoặc giấy phép cư trú tạm thời/cư trú cho một khoảng thời gian cố định (tạm trú thẻ); Giấy phép cư trú tạm thời phải được đi kèm với một quyết định cấp một nơi cư trú tạm thời/cư trú cho một giai đoạn quy định,
 5. 2 hình ảnh Trong định dạng legitymacyjnym,
 6. Một tài liệu nói rằng Giấy chứng nhận/văn bằng cho phép bạn thực hành hoặc tiếp tục học tại quốc gia của vấn đề, do bộ giáo dục hoặc nhiệm vụ ngoại giao Ba Lan trong nước các vấn đề của văn bằng (trừ khi các thông tin đó được đặt trên một tài liệu giáo dục),
 7. Bản dịch sang ngôn ngữ tiếng Anh của tất cả các tài liệu được phát hành bằng một ngôn ngữ khác với Ba Lan. Bản dịch được thực hiện tại Ba Lan bởi một dịch giả tuyên thệ từ danh sách của bộ tư pháp hoặc một đơn vị nước ngoài bổ nhiệm bởi lãnh sự quán Ba Lan. Trong trường hợp của một bản dịch ở nước ngoài, các legalisation của bản dịch được thực hiện trong bài viết ngoại giao Ba Lan phải được gửi,
 8. Đối với các tài liệu được chấp nhận trong chế độ nostryfikacji, Tài liệu thành lập tương đương với các tài liệu Ba Lan có liên quan-tài liệu phải được chuyển giao vào cuối học kỳ đầu tiên của nghiên cứu,
 9. Giấy chứng nhận y tế nêu rõ sự thiếu chỉ định để đào tạo các khóa học được lựa chọn và hình thức giáo dục được lựa chọn (với bản dịch sang tiếng Ba Lan, nếu được phát hành bằng một ngôn ngữ khác ngoài Ba Lan),
 10. Thông tin về địa chỉ mà một quốc gia nước ngoài là cư dân ở Ba Lan: Chứng nhận của trường đại học một bản sao của các quyết định về việc kiểm tra hoặc thuê nhà ở.

Yêu cầu ngôn ngữ

Người nước ngoài nhận vào học Et al Trong ngôn ngữ Ba Lan, đó là nghĩa vụ tài liệu kiến thức của ngôn ngữ Ba Lan đến mức mà có thể để có các nghiên cứu bằng ngôn ngữ này. Kiến thức của sinh viên tiếng Ba Lan có thể xác nhận bởi:

 1. Trình bày của một giấy chứng nhận kiến thức về ngôn ngữ Ba Lan do Ủy ban Nhà nước để xác nhận kiến thức về tiếng Ba Lan như một ngoại ngữ, hoặc
 2. Attestation hoàn thành khóa học chuẩn bị hàng năm cho việc học tập bằng tiếng Anh trong các đơn vị được bộ trưởng chịu trách nhiệm về giáo dục Cao Hoặc
 3. Nhận được xác nhận của Et alđiều đó chuẩn bị và mức độ kiến thức của ngôn ngữ Ba Lan cho phép học tập trongTiếng Anh Ba Lan. Để kết thúc này, ứng cử viên Phải:
 • Thực hiện đại diện về trình độ ngôn ngữ của họ và tham gia vào một bài kiểm tra tiếng Et al Khi đến Ba Lan.
 • Gửi một chứng chỉ xác nhận kiến thức của ngôn ngữ Ba Lan.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL