Menu

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe to forma kształcenia dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a chcących nabyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poszerzyć zakres umiejętności lub wyspecjalizować się w wąskiej, specjalistycznej dziedzinie. Ich wyjątkową zaletą jest forma prowadzenia – nauka odbywa się w trybie zaocznym, w systemie zjazdów weekendowych średnio dwa razy w miesiącu. W związku z tym z oferty skorzystać mogą osoby aktywne zawodowo. Studia trwają dwa lub trzy semestry. Absolwenci wszystkich kierunków otrzymują wykształcenie poparte Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych. Niektóre kierunki umożliwiają także zdobycie cennych certyfikatów lub przygotowują do egzaminów specjalistycznych. 

Zniżka 15% dla członków nauczycielskich związków zawodowych.
Zniżka 10% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
10 % zniżki dla posiadaczy Karty Warszawiaka.

Studia kwalifikacyjne realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Rekrutacja trwa do 30 września 2019 roku.

 

Kwalifikacje pedagogiczne

Zapraszamy na kwalifikacyjne studia podyplomowe (3 semestralne). 

Koszt 1 semestru wynosi 1000 złotych. 

Trwające trzy semestry studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego mają na celu przekazanie Absolwentom wiedzy oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii, w wymiarze niezbędnym do uzyskania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego i sprawowania stanowiska nauczyciela.

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego są przeznaczone dla nauczycieli, którzy legitymują się wykształceniem wyższym, ale nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych oraz dla kandydatów na nauczycieli. Studia kierowane są również do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Studia nadają kwalifikacje nauczycielskie (prawo wykonywania zawodu nauczyciela) zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

?  Tryb weekendowy
⌚ 485 godzin w tym 150 godzin praktyk 
📋  PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

⌛ 3 semestry
 ⚑   Warszawa, Nowy Sącz
 ✦ Cena: 1000 zł za semestr 
  *
za różnice programowe opłata wynosi 200 zł za 1 przedmiot (jednorazowo)

Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

Studia umożliwiają zdobycie kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami SPE, dają przygotowanie do pracy edukacyjno-terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Absolwent ma możliwość realizacji praktyk w specjalistycznych ośrodkach dla osób z autyzmem na terenie Polski.

Proponowane studia wychodzą naprzeciw potrzebom osób, które pracują z uczniami o różnych niepełnosprawnościach, w tym sprzężonych oraz są odpowiedzią na wymagania jakim trzeba sprostać w pracy z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu.

?  Tryb weekendowy
⌚ 420 godzin w tym 150 godzin praktyk + wizyty studyjne
⌛ 2 semestry
⚑   Warszawa, Nowy Sącz
 ✦ Cena: 1400 zł za semestr 

Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Celem realizacji programu kwalifikacyjnych dwu semestralnych studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szczególności umysłowo w różnym stopniu, przebywających w placówkach szkolnictwa otwartego, specjalnego oraz środowisku rodzinnym oraz prowadzenia własnego gabinetu terapeutycznego. Studia zapewniają również przygotowanie w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej.

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do  pracy z osobami niepełnosprawnymi w szczególności intelektualnie, w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, medycznych i terapeutycznych. Studia pozwalają na uzyskanie kwalifikacji z zakresu oligofrenopedagogiki –kwalifikacji pedagoga specjalnego.

?  Tryb weekendowy
⌚ 390 godzin w tym 150 godzin praktyk  + wizyty studyjne
⌛ 3 semestry
📋  PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
⚑   Warszawa, Nowy Sącz
 ✦ Cena: 1400 zł za semestr
  * za różnice programowe opłata wynosi 200 zł za 1 przedmiot (jednorazowo)

Psychodietetyka

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Multidyscyplinarne podejście do problemu pozwala skuteczniej pomagać ludziom w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu.

Dwu-semestralne studia podyplomowe Psychodietetyka mają na celu zdobycie oraz ugruntowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu psychologicznych i społecznych czynników mających udokumentowany wpływ na odżywianie oraz styl życia człowieka. W trakcie kształcenia szczególny nacisk kładzie się na czynniki natury psychologicznej, które odgrywają kluczową rolę w procesie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

Psycholog o specjalności psychodietetyka może pracować z pacjentem nad psychologicznymi barierami na drodze do osiągnięcia satysfakcjonującej masy ciała lub zdrowego stylu życia. Dietetyk posiadający specjalizację z psychodietetyki pełni rolę doradcy żywieniowego, ale także wykorzystuje wiedzę psychologiczną w swojej praktyce.

Wiedza z zakresu psychodietetyki w szczególny sposób uzupełnia, poszerza warsztat pracy fizjoterapeutów, lekarzy i personelu medycznego pracujących na co dzień z pacjentami dotkniętymi chorobami o podłożu metabolicznym.

?  Tryb weekendowy
⌚ 340 godzin w tym 60 godzin praktyk 
⌛ 2 semestry
⚑   Warszawa, Nowy Sącz
 ✦ Cena: 1900 zł za semestr 

Warunki przyjęć

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie jest złożenie następujących dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy
 • podpisanie umowy o warunkach prowadzenia kształcenia i odpłatności za studia.

Termin rekrutacji

Rekrutacja trwa do 30 września 2019 roku

Zniżki czesnego

Zniżka 15% dla członków nauczycielskich związków zawodowych.
Zniżka 10% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
10 % zniżki dla posiadaczy Karty Warszawiaka.

Doradztwo zawodowe i personalne osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych

Interdyscyplinarne, dwu semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowują uczestników do pracy doradcy zawodowego i personalnego, który udziela pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych i personalnych oraz pomaga pracodawcom, szkołom i placówkom oświatowym w organizacji edukacji i pracy w szczególności osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych. Absolwenci posiadają kompetencje do pracy z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi w zakresie planowania kariery zawodowej i edukacyjnej. Uwzględniają w pracy doradczej potrzeby rynku pracy oraz systemu edukacyjnego, a także możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta. Przygotowują do pracy w zakresie doradztwa i poradnictwa zawodowego w szczególności osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością.

Doradztwo i poradnictwo zawodowe stanowią jedne z istotniejszych składników skutecznej rehabilitacji zawodowej. Zagadnienia te obejmują działania podejmowane wobec osób z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu mające na celu pomoc w wyborze najlepszego dla nich zawodu, jak również zmianie obecnie wykonywanego zawodu.

W przypadku osób niepełnosprawnych oraz ze spektrum autyzmu doradztwo zawodowe musi również uwzględniać wynikające z danego rodzaju niepełnosprawności ograniczenia. Doradztwo zawodowe pozwala w wyborze kształcenia w określonym zawodzie, uczelni, szkoleń zawodowych itp.

Biorąc pod uwagę specyficzną sytuację osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnych na rynku pracy oraz brak wystarczającej oferty edukacyjnej poszerzającej specjalistyczne kompetencje doradcy zawodowego o poradnictwo z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów niepełnosprawności oraz spektrum autyzmu, stworzono autorski projekt studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe i personalne osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych, poszerzając bloki tematyczne o problematykę doradztwa i poradnictwa specjalistycznego, edukacji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i ze spektrum autyzmu oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Słuchacze zapoznają się z zagadnieniami psychologiczno-pedagogicznymi, biomedycznymi, prawnymi, z zakresu pedagogiki specjalnej, spektrum autyzmu, niepełnosprawności, coachingu, doradztwa zawodowego i personalnego, nowych technologii, komunikacji.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach rynku pracy (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, Ochotnicze Hufce Pracy) oraz działach HR, ośrodkach pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych (w tym fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych). Studia przygotowują również nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia poradnictwa zawodowego w szczególności w obszarze pracy osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych oraz prowadzenia działań edukacyjnych i profilaktycznych.

?  Tryb weekendowy
⌚ 420 godzin w tym 120 godzin praktyk 
⌛ 2 semestry
⚑   Warszawa, Nowy Sącz
 ✦ Cena: 2000 zł za semestr 

Prawo oświatowe i reforma edukacji

Cele studiów podyplomowych:

 • Poznanie podstawowych aktów prawa obowiązujących w systemie edukacji
 • Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu systemu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich
 • Uzyskanie lub poszerzenie wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących oświaty, prowadzenia i funkcjonowania szkół, realizacji obowiązku szkolnego, praw uczniów, praw i obowiązków nauczycieli
 • Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką oświatową)
 • Poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego
 • Poznanie podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
 • Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i placówce oświatowej, zagadnień prawa wewnątrzszkolnego
 • Zapoznanie się z zagadnieniami prawnymi z zakresu BHP, problemów cyberprzestrzeni i ochrony danych osobowych
 • Zapoznanie się z zagadnieniami reformy edukacji
 • Nabycie umiejętności stosowania wybranych przepisów prawa w praktyce oraz planowania swojej pracy zgodnie z przepisami prawa,
 • Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się prawem w zakresie funkcjonowania urzędu, szkoły i placówki oświatowej

Słuchacze zostają przygotowani do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa oświatowego  w warunkach reformy systemu edukacji i sprawnego posługiwania się nim w praktyce.

?  Tryb weekendowy
⌚ 240 godzin 
⌛ 2 semestry
⚑   Warszawa, Nowy Sącz
 ✦ Cena: 1200 zł za semestr 

Fryzjerstwo i Kosmetologia Ogólna

Dwusemestralne studia kwalifikacyjne z zakresu fryzjerstwa i kosmetologii ogólnej mają na celu przekazanie Słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć (nauczania przedmiotów) z zakresu fryzjerstwa i kosmetologii oraz umożliwiających podjęcie pracy w ramach własnej działalności gospodarczej. Absolwenci uzyskują wiedzę o fryzjerstwie, stylizacji, a także z zakresu kosmetologii. Studia podyplomowe z zakresu fryzjerstwa i kosmetologii ogólnej są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich). Studia te mogą stanowić doskonałe uzupełnienie kompetencji osób zajmujących się fryzjerstwem, stylizacją, doradztwem modowym, kosmetyką oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

?  Tryb weekendowy
⌚ 425 godzin w tym 60 godzin praktyk 
⌛ 2 semestry
⚑   Warszawa, Nowy Sącz
 ✦ Cena: 2500 zł za semestr 

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to dwu-semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe, które mają na celu przekazanie kompleksowej i pogłębionej wiedzy z zakresu istoty oraz funkcjonowania doradztwa i poradnictwa zawodowego. Słuchacze są przygotowani do pracy w roli doradcy zawodowego w różnych instytucjach i organizacjach, w szczególności w placówkach oświatowych. Absolwenci kierunku mogą liczyć na zatrudnienie w szkołach, agencjach pośrednictwa pracy, centrach informacji zawodowej, urzędach pracy, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

?  Tryb weekendowy
⌚ 280 godzin w tym 60 godzin praktyk 
⌛ 2 semestry
⚑   Warszawa, Nowy Sącz
 ✦ Cena: 1000 zł za semestr 

Administracja publiczna

Administracja publiczna (rządowa i samorządowa) to dwu-semestralne studia podyplomowe, których celem jest przekazanie aktualnej i kompleksowej wiedzy z zakresu istotny oraz funkcjonowania administracji. Kształcenie ma również na celu przygotowanie Słuchaczy do podjęcia zatrudnienia w placówkach administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, w szczególności do sprawowania w nich funkcji kierowniczych. Podczas studiów Absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności przydatne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, z jakimi borykają się współcześnie jednostki administracji publicznej i inne instytucje publiczne w tym organy władzy rządowej i samorządowej.

Słuchacze zostają przygotowani do samodzielnego doskonalenia oraz uzupełniania zdobytej wiedzy i umiejętności w tym w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.

?  Tryb weekendowy
⌚ 240 godzin 
⌛ 2 semestry
⚑   Warszawa, Nowy Sącz
 ✦ Cena: 1000 zł za semestr 

Katalog Studiów Podyplomowych

Zestawienie z opisem  wszystkich kierunków Studiów Podyplomowych prowadzonych w Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie.

Kursy Certyfikowane

Katalog kursów certyfikowanych i szkoleń prowadzonych w Uczelni Społeczno-Medycznej Beaty Mydłowskiej w Warszawie.

Gotów do studiowania?

Skontaktuj się lub zarejestruj!

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL