Menu

Dietetyka – studia I stopnia

 

Dietetyka

 

Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Dietetyka zajmuje się: zasadami żywienia człowieka zdrowego; zasadami żywienia człowieka chorego; oceny stanu odżywienia; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; zapobiegania chorobom zależnym od żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania; biochemicznymi podstawami żywienia; prowadzenia edukacji żywieniowej; psychologią żywienia; technologiami gastronomicznymi.

 

Często dietetyka mylona jest z technologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowała się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka chorego jak i zdrowego. Dietetyka zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

 

Dietetyka powiązana jest ściśle z: medycyną, farmakologią, bromatologią, chemią żywności, biologią i mikrobiologią, psychologią.

 

Kierunek Dietetyka przygotowuje między innymi do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych systemów, zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób.

 

Absolwent Dietetyki ma bardzo szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia. Zwykle kieruje swoje pierwsze kroki do publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Gdy zyska już doświadczenie zawodowe oraz osiągnie pierwsze sukcesy, otwiera własny gabinet dietetyczny, w którym przyjmuje pacjentów i prowadzi konsultacje dietetyczne. W swojej pracy współdziała z lekarzami i terapeutami.

 

 

STUDIA I STOPNIA

 

Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów I stopnia:

 

 • studia licencjackie stacjonarne (dzienne) trzyletnie (6 semestrów), oraz
 • studia licencjackie niestacjonarne (zaoczne) trwające również trzy lata (6 semestrów).

 

Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom licencjata dietetyki w jednej 
z następujących specjalności:

 

 • Dietetyka kliniczna

 • Dietetyka sportowa i odnowa biologiczna

 • Poradnictwo żywieniowe

 • Psychodietetyka

 

Po ukończeniu studiów z zakresu dietetyki, nasz absolwent posiada umiejętność planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Potrafi kontrolować  jakość produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizować żywienie indywidualne i zbiorowe dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Dietetyk potrafi dokonać oceny stanu od żywienia i sposobu żywienia pacjentów oraz wyciągnąć odpowiednie wnioski terapeutyczne. Zna zasady edukacji żywieniowej i jest przygotowany do jej prowadzenia. Absolwenci kierunku dietetyka w naszej szkole w Warszawie mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Są przygotowani do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego dzięki osobnym, przygotowującym do tego wyzwania, zajęciom..

 

PROGRAM STUDIÓW

 

Program kształcenia na kierunku dietetyka oparto na pięciu zasadniczych modułach kształcenia, obejmujących trzy moduły przedmiotów obowiązkowych (ogólne, podstawowe i kierunkowe) oraz dwa moduły fakultatywne – specjalnościowe.

 

 • Moduł przedmiotów ogólnych, w wymiarze 240 godzin na studiach dziennych i 170 na zaocznych, obejmuje przedmioty wymagane i niezbędne studentowi niemal na wszystkich kierunkach studiów (m.in. język angielski, wychowanie fizyczne, ochrona własności intelektualnej, bhp i ergonomia).
 • Moduł przedmiotów podstawowych, w wymiarze 855 godzin na studiach stacjonarnych i 470 na niestacjonarnych, obejmuje przedmioty z zakresu nauk podstawowych dla kierunku dietetyka, w tym także z dyscyplin pokrewnych takich jak chemia i biologia. W ramach tego modułu realizowane jest seminarium dyplomowe, obowiązujące wszystkich studentów dietetyki, niezależnie od obranej specjalności, a także przedmioty poszerzające wiedzę humanistyczna studenta, takie jak socjologia, pedagogika czy etyka.
 • Moduł przedmiotów kierunkowych, o łącznej liczbie godzin 735 na studiach stacjonarnych i 360 godzin na niestacjonarnych, stanowi wprowadzenie do kształcenia specjalistycznego, dając solidne podstawy z wiedzy o żywieniu, farmakologii żywienia, chorobach związanych z nieprawidłowym żywieniem, technologii produkcji potraw itp. Do tego modułu kształcenia zaliczono również praktyki studenckie, które przewidziano dla wszystkich studentów.
 • Specjalność fakultatywna „Poradnictwo żywieniowe”, która obejmuje 440 godzin zajęć na studiach stacjonarnych oraz 340 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych, przygotowuje studentów do planowania i opracowywania jadłospisów zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania. Program obejmuje tematykę z zakresu żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń,  żywienia kobiet w ciąży i dzieci, co pozwoli absolwentowi profesjonalnie udzielać porad z zakresu dieto terapii. Absolwent tej specjalności na studiach z zakresu dietetyki będzie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych, turystycznych a także w usługach cateringowych. Będzie przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prawidłowym żywieniem.
 • Studenci specjalności „Psychodietetyka” zrealizują 11 przedmiotów, których łączny wymiar wyniesie, podobnie jak przy poprzedniej specjalności, 440 godzin zajęć na studiach stacjonarnych oraz 340 godzin zajęć na studiach niestacjonarnych. W programie tej specjalności „zawarto kilka przedmiotów ściśle związanych z psychologią człowieka (psychologia żywienia, psychologia osobowości i motywacji, psychologiczne i medyczne aspekty zachowań zdrowotnych i odchudzania). Wiedza uzyskana w ramach specjalności pozwoli absolwentom dietetyki wykształcić umiejętność diagnozowania przyczyn zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. otyłości, anoreksji, bulimii, cukrzycy, miażdżycy, niedokrwiennej choroby serca). Dietetyk, który ukończy tę specjalizację  może pracować m.in. jako dietetyk w  przychodniach  i gabinetach specjalistycznych, prowadzić własną działalność w zakresie porad dietetycznych, propagator zdrowego trybu życia (połączenie elementów terapii psychologicznej i dietetycznej).
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL