Menu

Dietetyka – studia II stopnia

 

 

Dietetyka

 

Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego. Dietetyka zajmuje się: zasadami żywienia człowieka zdrowego; zasadami żywienia człowieka chorego; oceny stanu odżywienia; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; zapobiegania chorobom zależnym od żywienia; kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania; biochemicznymi podstawami żywienia; prowadzenia edukacji żywieniowej; psychologią żywienia; technologiami gastronomicznymi.

 

Często dietetyka mylona jest z technologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowała się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka chorego jak i zdrowego. Dietetyka zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

 

Dietetyka powiązana jest ściśle z: medycyną, farmakologią, bromatologią, chemią żywności, biologią i mikrobiologią, psychologią.

 

Kierunek Dietetyka przygotowuje między innymi do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych systemów, zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób.

 

Absolwent Dietetyki ma bardzo szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia. Zwykle kieruje swoje pierwsze kroki do publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Gdy zyska już doświadczenie zawodowe oraz osiągnie pierwsze sukcesy, otwiera własny gabinet dietetyczny, w którym przyjmuje pacjentów i prowadzi konsultacje dietetyczne. W swojej pracy współdziała z lekarzami i terapeutami.

 

 

STUDIA II STOPNIA

 

Kształcenie na kierunku „dietetyka” odbywa się w systemie studiów II stopnia – studia niestacjonarne (4 semestry)).

 

Student kończący studia w WSP uzyskuje dyplom magistra dietetyki w jednej z następujących specjalności:

 

  • Poradnictwo dietetyczne

  • Psychodietetyka

 

 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „DIETETYKA” O PROFILU PRAKTYCZNYM

 

Przyjęcia na studia magisterskie zaoczne z zakresu dietetyki w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie odbywają się bez egzaminów wstępnych. Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „dietetyka” upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Szczególne wymagania dla kandydatów kierunku „dietetyka” studia drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „dietetyka”.
Kandydat na zaoczne studia magisterskie „dietetyka” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) – zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.

 

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „DIETETYKA” O PROFILU PRAKTYCZNYM.

Studia drugiego stopnia kierunku „dietetyka” w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie będą trwać 2 lata (4 semestry) i odbywają się w formir niestacjonarnej.  W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem w ciągu 4 semestrów w ramach dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów w ciągu semestru) w systemie zjazdów (średni co dwa tygodnie) (zajęcia w godzinach 08.00 – 18.15). Studia kończą się napisaniem,  złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra dietetyki. 

 

 PROGRAM I PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „DIETETYKA” O PROFILU PRAKTYCZNYM.

Niestacjonarne studia magisterskie na kierunku „dietetyka” w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie , w kontekście zakładanych efektów kształcenia, mieści się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Stanowi wypadkową trzech dziedzin nauki: nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne i nauki medyczne oraz mieszczących się w nich dwóch dyscyplin naukowych: biologia medyczna i medycyna.

 

Podstawą dla sformułowania efektów kształcenia są charakterystyki poziomu 7. (studia drugiego stopnia) dla obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz.U. 2016 poz. 1594).

 

 WYBRANE REALIZOWANE PRZEDMIOTY W MODUŁACH

Patofizjologia kliniczna, Immunologia, Elementy psychologii i komunikacji interpersonalnej, Podstawy przedsiębiorczości z elementami prawa, Diagnostyka laboratoryjna, Chemiczne aspekty żywności, Somatometria, Dietetyka specjalistyczna, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, Demografia i epidemiologia żywieniowa, Nietolerancje pokarmowe i alergologia, Nutrigenomika, Profilaktyka chorób cywilizacyjnych.

 

  • Specjalność – Psychodietetyka – Psychospołeczne, kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania zachowań zdrowotnych, Psychologia osobowości, Psychologia zdrowia i żywienia, Terapia zaburzeń odżywiania, Terapia odwagi i otyłości, Promocja zdrowego stylu życia, edukacja i poradnictwa, Coaching i trening umiejętności interpersonalnych, Toksykologia i skutki zdrowotne stosowania substancji psychoaktywnych, Pracownia dietetyki i żywienia.
  • Specjalność – Poradnictwo dietetyczne – Poradnictwo żywieniowe i ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe, Ocena sposobu żywienia i stanu odżywiania, Choroby dietozależne, Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących, Dietetyka kliniczna, Żywienie dzieci i młodzieży, Żywienie osób w podeszłym wieku, Suplementy diety, Psychologiczne metody poradnictwa żywieniowego, Pracownia dietetyki i żywienia.
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL