Menu

Kosmetologia – studia II stopnia

Studia II-go stopnia
1. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „KOSMETOLOGIA” O PROFILU PRAKTYCZNYM

Przyjęcia na studia w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie odbywają się bez egzaminów wstępnych. Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „kosmetologia” upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Ponadto od kandydatów wymaga się złożenia następujących dokumentów:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (oryginał lub odpis)
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
  • 4 zdjęcia legitymacyjne
  • kserokopia dowodu osobistego
  • podpisanie umowy o warunkach prowadzenia kształcenia i odpłatności za studia.

Szczególne wymagania dla kandydatów kierunku „kosmetologia” studia drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „kosmetologia”.
Kandydat na kierunek „kosmetologia” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) – zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych. Poza tym istnieje możliwość dodatkowego kryterium przyjęć dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż kosmetologia po udokumentowaniu zaliczenia programu nauczania minimum 2-letniego policealnego studium kosmetycznego (dyplom technika usług kosmetycznych) lub minimum rocznych podyplomowych studiów w zakresie kosmetologii, medycyny estetycznej bądź dermatologii estetycznej (dyplom ukończenia studiów podyplomowych).

2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „KOSMETOLOGIA” O PROFILU PRAKTYCZNYM.

Studia drugiego stopnia kierunku „kosmetologia” w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie będą trwać 2 lata (4 semestry) i będą się odbywać w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Zgodnie z dotychczasowym systemem organizacji roku akademickiego w INM WSP – w przypadku studiów stacjonarnych zajęcia dydaktyczne obejmą 4 semestry (po 15 tygodni każdy semestr) przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem w ciągu 4 semestrów w ramach dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych (10 zjazdów w ciągu semestru) w systemie zjazdów co dwa tygodnie (zajęcia w godzinach 08.00 – 17.05). Zarówno studia stacjonarne i niestacjonarne będą się kończyć złożeniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim oraz nadaniem tytułu zawodowego magistra kosmetologii. Obie formy studiów obejmują te same zakładane efekty kształcenia i tę samą liczbę punktów ECTS i wymiar godzin praktyk zawodowych.

3. PROGRAM I PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „KOSMETOLOGIA” O PROFILU PRAKTYCZNYM.

Kierunek studiów „kosmetologia” studia drugiego stopnia w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie , w kontekście zakładanych efektów kształcenia, mieści się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Stanowi wypadkową trzech dziedzin nauki: nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne i nauki medyczne oraz mieszczących się w nich dwóch dyscyplin naukowych: biologia medyczna i medycyna .

Efekty kształcenia opracowane w oparciu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) dają możliwość przygotowania absolwenta będącego wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wyselekcjonowane pod kątem potrzeb rynku pracę na wykwalifikowanych absolwentów kierunku „kosmetologia”.

PROGRAM STUDIÓW

Studia stacjonarne – 1710 godzin (w tym 480 godzin praktyk zawodowych)

Studia niestacjonarne – 1218 godziny (w tym 480 godzin praktyk zawodowych)

Studia stacjonarne i niestacjonarne – 126 ECTS

I. Moduł przedmiotów podstawowych

studia stacjonarne 840 godzin, 61 ECTS

studia niestacjonarne 504godzin, 61 ECTS

II. Moduł pracy magisterskiej – do wyboru blok III

studia stacjonarne 60 godzin seminarium, 20 ECTS

studia niestacjonarne 36 godzin seminarium, 20 ECTS

III. Moduł przedmiotów rozszerzających kształcenie – do wyboru blok I

studia stacjonarne 30 godzin, 4 ECTS

studia niestacjonarne 18 godzin, 4 ECTS

IV. Moduł przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru – do wyboru blok II

Odnowa biologiczna

studia stacjonarne 300 godzin, 35 ECTS

studia niestacjonarne 180 godzin, 35 ECTS

Kosmetologia estetyczna

studia stacjonarne 300 godzin 35 ECTS

studia niestacjonarne 180 godzin, 35 ECTS

V. Moduł obowiązkowych praktyk zawodowych

studia stacjonarne 480 godzin, 6 ECTS

studia niestacjonarne 480 godzin, 6 ECTS

REALIZOWANE PRZEDMIOTY W MODUŁACH

Onkologia dermatologiczna, Technologia formy kosmetyków, Elementy perfumiarstwa, Dermatologia i alergologia, Metodologia badań, Przepisy prawne dotyczące kosmetyków w Polsce i UE, Warsztaty kompetencji komunikacyjnych, Wybrane zagadnienia chorób wewnętrznych, Endokrynologia, Fizykochemia w kosmetologii, Substancje lecznicze w kosmetykach, Patomorfologia, Toksykologia kosmetyków, Podstawy chirurgii plastycznej i estetycznej, Chemiczne i fizyczne metody badania kosmetyków, Przemysłowa technologia kosmetyków, Metody aplikacji badania kosmetyków, Wybrane zagadnienia z farmakologii, Elementy biotechnologii, Rehabilitacja, Psychologiczne aspekty w dermatologii estetycznej, Podstawy techniki reklamowej, Antyoksydanty w kosmetologii.

1. Specjalność – Odnowa biologiczna – Elementy psychologii klinicznej, Zasady racjonalnego odżywiania, Fizjoterapia w odnowie biologicznej, Masaże orientalne, Pracownia zabiegów odnowy biologicznej, Zarządzanie ośrodkami odnowy biologicznej, Nowoczesne metody kształtowania sylwetki i 
postawy ciała. 

2. Specjalność – Kosmetologia estetyczna – Kosmetyki pochodzenia naturalnego, Suplementy diety w kosmetologii, Pracownia kosmetologii, Stylizacja i analiza kolorystyczna, Pracownia kosmetologii estetycznej, Pielęgnacja i upiększanie włosów, Profilaktyka zdrowotna.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadrę na kierunku „Kosmetologia” w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie stanowią nauczyciele akademiccy posiadający znaczący dorobek naukowy, zajmując się różnorodnymi zagadnieniami z zakresu nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. Prowadzą oni badania naukowe, uczestniczą w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, są autorami artykułów, rozdziałów i monografii, nie tylko w kraju ale także za granicą, stale rozszerzany jest zakres badań naukowych. Zgodnie z Rozporządzeniem rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r.poz. 1370) nauczyciele w Instytucie Nauk Medycznych Uczelni Społeczno Medycznej w Warszawie posiadają zapewniający realizacji programu studiów dorobek naukowy w obszarze wiedzy, odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu dla tego kierunku studiów w zakresie jednej z dyscyplin naukowych , do których odnoszą się efekty kształcenia określone dla kierunku „kosmetologia” lub posiadają doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL