Zasady i terminy rekrutacji

UWAGA PROMOCJA
Dla pierwszych 10 osób, które złożą dokumenty na kierunek Pedagogika promocyjne czesne za semestr I – sprawdź opłaty

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA I STOPNIA:

O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

 • Świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach nowej matury lub świadectwo dojrzałości uzyskane w ramach starej matury.
 • Dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaurate Organization z siedzibą w Genewie.
 • Świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów:

 • świadectwa dojrzałości
 • kserokopii dowodu osobistego – oryginał do wglądu
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (tylko na kierunek Dietetyka)(dla osób nie posiadających aktualnych badań uczelnia wystawia skierowanie)
 • 2 aktualnych fotografii podpisanych z tyłu imieniem i nazwiskiem
 • zaświadczenia od Lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwskazań do studiowania na danym kierunku (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia, starsze zaświadczenia nie będą przyjmowane-  podczas składania dokumentów uczelnia wystawia skierowanie)
 • podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia
 • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego – plik do pobrania
 • cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia muszą złożyć dokument poświadczający znajomość języka polskiego
 • opłata rekrutacyjna – 100 zł – (możliwość wpłaty na miejscu GOTÓWKĄ)
 • opłata za legitymację 17 zł

W razie braku dokumentu poświadczającego znajomość języka, Uczelnia będzie potwierdzać stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim podczas rozmowy wstępnej z kandydatem na studia. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia muszą posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W przypadku nie posiadania polisy Cudzoziemcy zobowiązani są przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu nauki. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń:

Postępowanie kwalifikacyjne:

 • Limity przyjęć może zostać zwiększony na mocy Zarządzenia Rektora.
 • Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna Uczelni.
 • Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzeniu dokumentów kandydatów pod względem wymagań formalnych.
 • Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni w terminie
 • 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 • Podstawą odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w liceum dla młodzieży lub szkołach policealnych, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, (22) 870 00 01 lub mailowo – dziekanat@wspkosmetologia.pl. Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w dziekanacie uczelni przy ul. Kaleńskiej.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU „KOSMETOLOGIA” i „DIETETYKA” ORAZ „PEDAGOGIKA” O PROFILU PRAKTYCZNYM

Przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie odbywają się bez egzaminów wstępnych. Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku „kosmetologia”, „dietetyka”, „pedagogika”  upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata). Ponadto od kandydatów wymaga się złożenia następujących dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (oryginał lub odpis)
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki ( podczas składania dokumentów uczelnia wystawia skierowanie)
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (tylko kierunek Dietetyka) (dla osób nie posiadających aktualnych badań uczelnia wystawia skierowanie)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego – plik do pobrania
 • podpisanie umowy o warunkach prowadzenia kształcenia i odpłatności za studia.
 • opłata rekrutacyjna – 100 zł – (możliwość wpłaty na miejscu GOTÓWKĄ)
 • opłata za legitymację – 17 zł

Szczególne wymagania dla kandydatów kierunek „kosmetologia” drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „kosmetologia”. Kandydat na kierunek „kosmetologia” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) – zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, a po innych kierunkach po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych. Osoby, które ukończyły studia I stopnia (licencjackie) inne niż „kosmetologia” a posiadają dyplom technika usług kosmetycznych lub ukończone studia podyplomowe w zakresie kosmetologii, medycyny estetycznej bądź dermatologii przyjmowane są bez określania (przedmiotów dodatkowych) różnic programowych.

Szczególne wymagania dla kandydatów kierunku „dietetyka” studia drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „dietetyka”. Kandydat na kierunek „dietetyka” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) – zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, a po innych kierunkach po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.

Szczególne wymagania dla kandydatów kierunku „pedagogika” studia drugiego stopnia nieposiadających ukończonych studiów pierwszego stopnia w kierunku „pedagogika”. Kandydat na kierunek „pedagogika” poziom magisterski musi posiadać dyplom licencjacki (niekoniecznie kierunkowy) – zgodnie z zasadami procesu bolońskiego dopuszczalne jest podjęcie studiów po kierunku zbliżonym profilowo, a po innych kierunkach po indywidualnym rozważeniu motywacji kandydata i ustaleniu na piśmie zobowiązania do wyrównania istniejących różnic programowych.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w liceum dla młodzieży lub szkołach policealnych, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, (22) 870 00 01 lub mailowo – dziekanat@wspkosmetologia.pl. Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w dziekanacie uczelni przy ul. Kaleńskiej.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com