Menu

Prace dyplomowe

I. Zasady ogólne
 1. Praca dyplomowa jest pisemną rozprawą przygotowaną samodzielnie przez słuchacza studiów licencjackich/ magisterskich pod kierunkiem promotora
 2. Temat pracy dyplomowej ustala promotor w uzgodnieniu ze słuchaczem. O ostatecznym jej sformułowaniu decyduje promotor prowadzący seminarium dyplomowe [Załącznik 8złożony w Dziekanacie w określonym terminie]. Temat pracy powinien być poprawnie sformułowany, związany z kierunkiem i specjalnością studiów licencjackich/magisterskich.
 3. Praca dyplomowa stanowi przedmiot dyskusji w trakcie egzaminu dyplomowego
 4. Objętość pracy dyplomowej – od 60 do 100 stron
 5. Minimalna liczba pozycji zamieszczonych w wykazie bibliograficznym – 20

II. Wymogi edytorskie
 1. Format arkusza papieru: A4
 2. czcionka: Times New Roman
 3. wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
 4. odstępy między wierszami w tekście zasadniczym: 1,5 wiersza
 5. treść: obustronnie wyjustowana (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
 6. marginesy: górny, dolny, prawy – 2,5 cm
 7. margines lewy: na oprawę dodatkowo 1 cm (razem: 3,5 cm)
 8. oznaczenia kolejności stron: numery stron umieścić w dolnym prawym rogu
 9. stosować akapity (4 spacje od lewego marginesu, za pomocą tabulatora)
 10. strona tytułowa: ma numer domyślny (nie jest numerowana). Pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy dyplomowej [Załącznik 1]
 11. tytuły rozdziałów(16 pkt), podrozdziałów(14 pkt): właściwie ponumerowane, wyróżnione, wyrównane do lewej, pogrubione wszystkie główne elementy struktury, od nowej strony nieparzystej [Załącznik 2]
 12. tabele powinny:
  • być wyjustowane;
  • być ponumerowane w pracy dyplomowej w sposób ciągły;
  • być opatrzone tytułem umieszczonym nad tabelą, wraz z tytułem tabeli (12 pkt);
  • mieć odniesienie w tekście (zapowiedziane w tekście, np. tabela 1);
  • jeżeli tabela jest cytowana z literatury lub innych prac, należy podać jej źródło(10 pkt) pod tabelą lub wpisać: „opracowanie własne na podstawie …” [Załącznik 3].
 13. rysunki, wykresy, fotografie powinny:
  • być ponumerowane w pracy dyplomowej w sposób ciągły;
  • być opatrzone tytułem umieszczonym pod rysunkiem (wykresem, fotografią);
  • mieć odniesienie w tekście (zapowiedziane w tekście, np. rys.1);
  • jeżeli rysunek (wykres, fotografia) jest cytowany z literatury lub innych prac, należy podać źródło pod rysunkiem;
  • jeżeli rysunek (fotografia, wykres) jest autorski, należy pod nim napisać: Opracowanie własne [Załącznik 4].
 14. przypisy powinny być: w przypadku nauk społecznych – umieszczone na dole strony, do której się odnoszą (10 pkt) lub w przypadku nauk medycznych – w nawiasie kwadratowym (system harwardzki-„autor-data”) i opisem na końcu pracy w Bibliografii

III. Struktura pracy
 1. Strona tytułowa [Załącznik 1]
 2. Podziękowania (zgodnie z wolą autora)
 3. Spis treści(strona nienumerowana)
 4. Wstęp:
 • uzasadnienie wyboru tematu;
 • cel pracy;
 • tezy przyjęte w pracy;
 • zakres pracy;
 • charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych oraz procedura badań;
 • literatura i ewentualna ocena materiałów źródłowych;
 • krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów.
 1. Tekst główny pracy:
 • ujęcie tekstu pracy w kilku rozdziałach lub częściach( rozdziały teoretyczne + rozdział metodologiczny(zwłaszcza Pedagogika) + rozdziały dotyczące opisu i analizy wyników badań własnych autora pracy) ;
 • treść rozdziałów adekwatna do tytułów rozdziałów i podrozdziałów. Tekst główny wolny od błędów rzeczowych, stylistycznych, gramatycznych, interpunkcyjnych i innych. Prawidłowo udokumentowany, z zastosowaniem przypisów według podanych wzorów.
 1. Podsumowanie/Zakończenie:
 • synteza wniosków wynikających z poszczególnych rozdziałów, a przede wszystkim wyraźne stwierdzenie, czy został osiągnięty cel sformułowany w pracy dyplomowej i w jakim zakresie.
 1. Bibliografia:
 •  w porządku alfabetycznym, z podaniem liczby porządkowej
 1. Spis/Wykaz tabel (rysunków, fotografii)
 2. Streszczenie w języku polskim [Załącznik 9]
 3. Streszczenie w języku angielskim [Załącznik 10]
 4. Załączniki
 5. Oświadczenie studenta [Załącznik 5]
 6. Oświadczenie promotora pracy [Załącznik 6]
 7. Oświadczenie antyplagiatowe [Załącznik 7]

Płyta CD wklejona na ostatniej, okładkowej, wewnętrznej stronie pracy

IV. Przykładowy wzór układu bibliograficznego
 1. Monografie i opracowania: nazwisko, inicjał imienia, tytuł książki, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok wydania

Januszewska-Warych M., W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015.

 1. Rozdziały w książkach i monografiach: nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł rozdziału (artykułu), tytuł książki, nazwisko i inicjał imienia redaktora książki, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania

Wołoszyn S., O kulturze nauczyciela i jej wychowawczym wpływie, [w:] Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, pod red. M. Dudzikowej, A. Kotusiewicz, Wyd. UW, Filia w Białymstoku, Białystok 1999.

 1. Artykuły: nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł artykułu, nazwa pisma, rok wydania, numer zeszytu

Pachociński R., Metody ilościowe i jakościowe w badaniach oświatowych, „Edukacja: Studia, Badania, Innowacje” 1997, nr 3.

 1. Źródła internetowe: nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł opracowania, nazwa strony, adres internetowy i data dostępu

Kupisiewicz Cz., recenzja z książki B. Śliwerskiego, Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, http://boguslawsliwerski.pl (dostęp 6.10.2013).   Uwaga: Wikipedia nie jest kwalifikowanym źródłem naukowym i nie należy się na nią powoływać.

V. Przykłady przypisów
 • przypisy źródłowe zwykłe (powołanie po raz pierwszy)
 1. Zaremba, Wielka trwoga. Polska lat 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Znak, Kraków 2012, s. 11.
 • ponowne cytowanie autora
 1. Zaremba, Wielka trwoga …, dz. cyt., s.40 lub op. cit. , s.40.
 • cytowanie tej samej pozycji w następnym przypisie, jeżeli cytat pochodzi z tej samej strony

Tamże lub Ibidem. Uwaga: Przywołany w pracy cytat powinien być wyróżniony w tekście cudzysłowem, bądź zaczynać się od słów: jak zauważa J. Kowalski, ma słuszność J. Kowalski, za J. Kowalskim stwierdzić należy, że … itp.

VI. Zasady składania w Dziekanacie pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem promotora na studiach licencjackich/magisterskich
 1. Pracę dyplomową – pisemną, zatwierdzoną przez promotora(podpis na stronie tytułowej każdej pracy) należy złożyć w Dziekanacie (tekst drukowany obustronnie) w 3 egzemplarzach: 2 sztuki „zgrzane” lub złączone systemem „wsuwania”, w miękkiej oprawie i 1 egzemplarz w oprawie twardej.
 2. Pracę dyplomową – w wersji elektronicznej – zapisana na płytach CD (w formacie pliku tekstowego WORD i formacie PDF). Nazwą pliku jest temat pracy dyplomowej. Płytę należy opisać podając: imię i nazwisko, numer albumu, tytuł pracy, stopień naukowy i imię oraz nazwisko oraz podpis promotora pracy. Płyta powinna zostać umieszczona w kopercie i przyklejona na ostatniej stronie każdego egzemplarza pracy.
 3. Do prac włożyć należy wypełnioną Kartę obiegową – podpisaną przez Kwesturę, Dziekanat i Bibliotekę. Proszę uwzględnić godziny otwarcia tych jednostek(informacja na stronie uczelni). Studenci opłacający czesne w systemie ratalnym muszą mieć uregulowane wszelkie płatności i tak dostosowany termin obrony pracy dyplomowej.
 4. Zdjęcia autora pracy „Do dyplomu” , 4 sztuki, podpisane na odwrocie ołówkiem imieniem i nazwiskiem oraz numerem albumu, umieszczone w kopercie przyczepionej spinaczem do pierwszej strony jednego z egzemplarzy pracy.

Uwaga: W Dziekanacie przyjmowane są tylko i wyłącznie kompletne prace – nie ma możliwości doniesienia brakujących dokumentów. Prosimy o uwzględnienie czasu potrzebnego na ich skompletowanie.

I. Zasady ogólne
 1. Praca dyplomowa jest pisemną rozprawą przygotowaną samodzielnie przez słuchacza studiów podyplomowych pod kierunkiem promotora
 2. Temat pracy dyplomowej ustala promotor w uzgodnieniu ze słuchaczem.
  O ostatecznym jej sformułowaniu decyduje promotor prowadzący seminarium dyplomowe. Temat pracy powinien być poprawnie sformułowany, związany
  z kierunkiem i specjalnością studiów podyplomowych
 3. Pisemna praca dyplomowa nie może być odwzorowaniem prac licencjackich
  i magisterskich
 4. Praca dyplomowa stanowi przedmiot dyskusji w trakcie egzaminu dyplomowego
 5. Objętość pracy dyplomowej – od 30 do 35 stron
 6. Minimalna liczba pozycji zamieszczonych w wykazie bibliograficznym – 15

II. Wymogi edytorskie
 1. Format arkusza papieru: A4
 2. czcionka: Times New Roman
 3. wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt
 4. odstępy między wierszami w tekście zasadniczym: 1,5 wiersza
 5. treść: obustronnie wyjustowana (wyrównanie tekstu do obu marginesów)
 6. marginesy: górny, dolny, prawy – 2,5 cm
 7. margines lewy: na oprawę dodatkowo 1 cm (razem: 3,5 cm)
 8. oznaczenia kolejności stron: numery stron umieścić w dolnym prawym rogu
 9. stosować akapity (4 spacje od lewego marginesu, za pomocą tabulatora)
 10. strona tytułowa: ma numer domyślny (nie jest numerowana). Pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy dyplomowej [Załącznik 1]
 11. tytuły rozdziałów, podrozdziałów: właściwie ponumerowane, wyróżnione [Załącznik 2]
 12. tabele powinny:
  • być ponumerowane w pracy dyplomowej w sposób ciągły;
  • być opatrzone tytułem umieszczonym nad tabelą;
  • mieć odniesienie w tekście (zapowiedziane w tekście, np. tabela 1);
  • jeżeli tabela jest cytowana z literatury lub innych prac, należy podać jej źródło pod tabelą [Załącznik 3].
 13. rysunki, wykresy, fotografie powinny:
  • być ponumerowane w pracy dyplomowej w sposób ciągły;
  • być opatrzone tytułem umieszczonym pod rysunkiem (wykresem, fotografią);
  • mieć odniesienie w tekście (zapowiedziane w tekście, np. rys.1);
  • jeżeli rysunek (wykres, fotografia) jest cytowany z literatury lub innych prac, należy podać źródło pod rysunkiem;
  • jeżeli rysunek (fotografia, wykres) jest autorski, należy pod nim napisać: Opracowanie własne [Załącznik 4].
 14. przypisy powinny być: umieszczone na dole strony, do której się odnoszą; rozmiar czcionki 10 pkt.
III. Struktura pracy
 1. Strona tytułowa [Załącznik 1]
 2. Podziękowania (zgodnie z wolą autora)
 3. Spis treści
 4. Wstęp:
 • uzasadnienie wyboru tematu;
 • cel pracy;
 • tezy przyjęte w pracy;
 • zakres pracy;
 • charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych oraz procedura badań;
 • literatura i ewentualna ocena materiałów źródłowych;
 • krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów.
 1. Tekst główny pracy:
 • ujęcie tekstu pracy w kilku rozdziałach lub częściach;
 • treść rozdziałów adekwatna do tytułów rozdziałów i podrozdziałów. Tekst główny wolny od błędów rzeczowych, stylistycznych, gramatycznych, interpunkcyjnych
  i innych. Prawidłowo udokumentowany, z zastosowaniem przypisów według podanych wzorów.
 1. Wnioski końcowe:
 • synteza wniosków wynikających z poszczególnych rozdziałów, a przede wszystkim wyraźne stwierdzenie, czy został osiągnięty cel sformułowany w pracy dyplomowej i w jakim zakresie.
 1. Literatura (bibliografia, piśmiennictwo)
 2. Spis tabel (rysunków, fotografii)
 3. Załączniki
 4. Oświadczenie studenta [Załącznik 5]

IV. Przykładowy wzór układu bibliograficznego
 1. Monografie i opracowania: nazwisko, inicjał imienia, tytuł książki, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok wydania

Januszewska-Warych M., W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej
i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź,
18-22 czerwca 1945 roku),
Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015.

 1. Rozdziały w książkach i monografiach: nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów, tytuł rozdziału (artykułu), tytuł książki, nazwisko i inicjał imienia redaktora książki, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania

Wołoszyn S., O kulturze nauczyciela i jej wychowawczym wpływie, [w:]
Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, pod red. M. Dudzikowej,
A. Kotusiewicz, Wyd. UW, Filia w Białymstoku, Białystok 1999.

 1. Artykuły: nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł artykułu, nazwa pisma, rok wydania, numer zeszytu

Pachociński R., Metody ilościowe i jakościowe w badaniach oświatowych, „Edukacja: Studia, Badania, Innowacje” 1997, nr 3.

 1. Źródła internetowe: nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł opracowania, nazwa strony, adres internetowy i data dostępu

Kupisiewicz Cz., recenzja z książki B. Śliwerskiego, Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, http://boguslawsliwerski.pl (dostęp 6.10.2013).

V. Przykłady przypisów
 • przypisy źródłowe zwykłe (powołanie po raz pierwszy)
 1. Zaremba, Wielka trwoga. Polska lat 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Znak, Kraków 2012, s. 11.
 • ponowne cytowanie autora
 1. Zaremba, Wielka trwoga …, dz. cyt., s. 40.
 • cytowanie tej samej pozycji w następnym przypisie, jeżeli cytat pochodzi z tej samej strony

Tamże.

Uwaga: Promotor pracy dyplomowej ma prawo zalecić inny sposób umieszczania piśmiennictwa oraz zasady jego cytowania

VI. Zasady składania w Dziekanacie pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem promotora na studiach licencjackich/magisterskich
 1. Pracę dyplomową – pisemną, zatwierdzoną przez promotora należy złożyć
  w Dziekanacie (tekst drukowany obustronnie) 3 szt
 2. Pracę należy nagrać na 3 płytach CD (w wersji WORD i PDF). Płytę należy opisać podając: imię i nazwisko, kierunek, specjalność studiów podyplomowych, nazwisko promotora.
 3. Należy podpisać oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej
 4. Należy złożyć pisemną akceptację pracy dokonaną przez promotora (e-mail
  i podpisana przez promotora strona tytułowa pracy)
 5. Praca dyplomowa podlega procedurze postępowania antyplagiatowego
 6. Należy złożyć kartę obiegową

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL