Menu

Praktyki i staże

 
Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk

Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk

A. Obowiązki słuchacza praktyk:

– pobrać (Dziekanat) podpisane przez Dyrektora Instytutu:

* Skierowanie na praktykę(Załącznik 1) wraz z Programem praktyk do zrealizowania w danym podmiocie, w którym ma być odbywana praktyka oraz

* Umowę o organizację praktyki studenta – 3 egzemplarze – pobrać i wydrukować (strona Uczelni – zakładka Student/ Praktyki i staże),

* Dzienniczek Praktyk

– uzupełnić Dzienniczek praktyk o dane studenta i pieczęć Uczelni (Dziekanat)

– zgłosić się do Dyrektora podmiotu, w którym ma być odbywana praktyka w celu omówienia spraw organizacyjnych;

– brać udział w realizacji zadań o charakterze zawodowym, powierzonym przez osobę kompetentną w miejscu odbywania praktyk;

– nieobecność na praktyce usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim;

– wypełnione Dzienniczek praktyk, w tym Karty tygodniowe praktyk, wraz z 1 egzemplarzem Umowy złożyć w Dziekanacie po zakończeniu praktyk;

– w przypadku ubiegania się o zwolnienie z praktyk(zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Praktyk Studentów), złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Instytutu – Podanie o zaliczenie praktyk (Załącznik 2) wraz z dokumentami uzasadniającymi prośbę studenta;

B. Czas trwania
– 480 godzin (po ukończeniu I semestru do ukończenia IV semestru)

C. Wymagane miejsca odbywania praktyk:

• Organy i jednostki administracji państwowej i samorządowej,

• Służby odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo publiczne (np. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, jednostki wojskowe),

• Sądy, prokuratura, • Służby celno-skarbowe,

• Firmy o rozwiniętej strukturze (np. ubezpieczeniowe, banki).

D. Cele ogólne praktyki zawodowej:

– poznanie specyfiki pracy w różnych podmiotach związanych z kierunkiem studiów;

– pogłębienie nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej i możliwości jej wykorzystania w praktyce zawodowej;

– poznanie i weryfikacja predyspozycji studenta do przyszłej pracy zawodowej;

– kształtowanie postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników

E. Cele szczegółowe praktyki zawodowej:
– weryfikacje wiedzy teoretycznej i umiejętności nabytych przez studentów podczas nauki na uczelni, w tym wykształcenie zdolności praktycznego zastosowania wiedzy nabytej w toku studiów (integracja wiedzy teoretycznej i praktycznej);

– poznanie przez studentów warunków i specyfiki pracy w różnorodnych podmiotach administracji;

– doskonalenie zdolności planowania czasu pracy, skutecznej komunikacji we współdziałaniu z zespołem pracowników;- kształtowanie spostrzegawczości oraz zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia;

– możliwość dokonania oceny rynku pracy, poznanie przez studentów oczekiwań pracodawców względem przyszłych pracowników w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, w tym postaw etycznych i porównanie ich z własnymi możliwościami na rynku pracy;

– nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy lub poszukiwania podmiotu do badań prowadzonych w ramach realizowanych prac kontrolnych, zaliczeniowych, magisterskich a w przyszłości doktorskich;

F. Zadania i ich realizacja:
• zachowanie dyscypliny pracy jaka obowiązuje wszystkich pracowników instytucji, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz tajemnicy państwowej;

• zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem placówki, w której praktyka jest odbywana oraz zadaniami i współpracy z innymi jednostkami;

• zdobycie podstawowych praktycznych umiejętności wykonywania prac administracyjnych i prowadzenia dokumentacji niezbędnej do poprawnego załatwienia spraw urzędowych;

• prowadzenie na bieżąco Dziennika Praktyk (uzyskanie potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia praktyki; zaliczenia praktyki przez opiekuna w miejscu odbywania praktyk; uzupełnianie Karty tygodniowej, potwierdzonej przez opiekuna w miejscu odbywania praktyk; uzupełnienia Dziennika Praktyk o własne uwagi i spostrzeżenia, uzyskanie Opinii opiekuna praktyk; napisanie własnej opinii na temat przebiegu praktyki);

• podstawowym warunkiem zaliczenia praktyk jest frekwencja studenta w wymiarze wymaganym w programie praktyki, opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w programie praktyki, postawa (kompetencje społeczne) studenta, oddanie Dziennika Praktyk.

G. Obowiązki słuchacza po zakończeniu praktyk:
– złożenie do Dziekanatu:
• Dziennika Praktyk (najlepiej z opinią) wraz z wypełnionymi Kartami tygodniowymi w celu uzyskania zaliczenia odbytej praktyki,

• Umowy – 1 egzemplarz, podpisany i opieczętowany

Program szczegółowych praktyk

Program szczegółowy praktyk studenta/tki
– zapoznanie się ze strukturą organizacyjną podmiotu, w którym student odbywa praktykę;

– wykonywanie zadań umożliwiających zdobycie umiejętności, które w przyszłości student mógłby wykorzystać w miejscu pracy o podobnym charakterze;

– nabycie kompetencji interpersonalnych warunkujących funkcjonowanie w miejscu pracy;

– zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku „Administracja”, stwarzać możliwość gromadzenia wiedzy oraz doświadczenia pomocnego w przyszłej pracy zawodowej;

– przygotowanie studentów do samodzielnych i twórczych działań;

 

 
Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk

Program szczegółowych praktyk

Programy szczegółowe praktyk studenta/tki

 1. Program wstępnej praktyki w szpitalu:
 • czas trwania: 70 godz. (II semestr) – miejsce odbywania: blok żywieniowy szpitala
 • Cel praktyki: Zapoznanie studenta z organizacją i funkcjonowaniem bloku żywienia w szpitalu, oraz z zadaniami dietetyka uczestniczącego w realizacji prawidłowego żywienia pacjentów. Zdobycie podstawowych praktycznych umiejętności wykonywania posiłków dla pacjentów.
 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

– poznanie struktury organizacyjnej szpitala, zapoznanie się z regulaminem szpitala; – zasady organizacji pracy oraz wyposażenie techniczne bloku żywieniowego, zasady bhp, – współudział w przygotowaniu jadłospisów dla pacjentów; – zasady przygotowywania posiłków dla poszczególnych grup pacjentów; – współudział w przygotowaniu, porcjowaniu posiłków; – udział w wydawaniu posiłków dla chorych hospitalizowanych; – wykonywanie opieki nad chorym hospitalizowanym; – pomoc w karmieniu; – wdrażanie w codziennej pracy zasad bezpieczeństwa żywności i wymagań sanitarno- higienicznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, zapoznanie się z zakładowymi dokumentami GHP i GMP; – zapoznanie się z rolą i zadaniami dietetyka w szpitalu oraz ze współpracą dietetyka z zespołem lekarskim;

 1. Program – Praktyka w domu opieki społecznej
 • czas trwania: 40 godz. (III semestr) – miejsce odbywania: domy pomocy społecznej, oddziały geriatryczne, hospicja, oddziały opieki paliatywnej, ośrodki rehabilitacyjne
 • Cel praktyki: Zapoznanie studenta z organizacją żywienia i rolą dietetyka w domu pomocy społecznej. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie racjonalnego żywienia osób dorosłych i starszych .
 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

– poznanie zasad i struktury organizacyjnej domu pomocy społecznej, w tym bloku żywieniowego; – zapoznanie się z rolą i zadaniami dietetyka w domu pomocy społecznej; – poznanie zasad współpracy dietetyka z pensjonariuszami oraz z dokumentacją dotyczącą pensjonariuszy; – przeprowadzenie wywiadu żywieniowego z pensjonariuszami oraz zebranie materiału poprzez rozmowę, obserwację, analizę dokumentacji medycznej, wykonanie prostych badań, np. pomiarów antropometrycznych; – wstępne doradztwo dietetyczne, praktyczne udzielanie porad dietetycznych pensjonariuszom, – profilaktyka i edukacja żywieniowa, prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu żywienia wśród pensjonariuszy; – propagowanie zasad racjonalnego żywienia z wykorzystaniem rożnych metod i środków dydaktycznych;  

 1. Program – Praktyka z technologii potraw:
 • czas trwania: 40 godz. (IV semestr)
 • miejsce odbywania: kuchnie w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego (szpitale, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szkoły, internaty, przedszkola itp.) oraz żywienia zbiorowego otwartego (stołówki, jadłodajnie, restauracje itp.)
 • cel praktyki: zapoznanie studenta z różnymi technologiami przygotowania potraw, zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia.
 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

– poznanie struktury organizacyjnej oraz specyfiki działalności danego podmiotu, w którym odbywana jest praktyka; – zapoznanie się z organizacją pracy kuchni oraz z funkcjonalnością pomieszczeń, usytuowaniem poszczególnych stanowisk, wyposażeniem w sprzęt, zasadami BHP; – ocenę warunków sanitarno-higienicznych w podmiocie, w którym jest odbywana praktyka oraz ocenę przygotowania podmiotu do prowadzonej działalności; – poznanie funkcjonowania systemów GMP, GHP oraz HACCP, w miejscu odbywania praktyki – organizację pracy w magazynie żywności, ocenę funkcjonalności magazynu oraz gospodarki magazynowej; – poznanie zasad przechowywania surowców, półproduktów oraz gotowych wyrobów, ich ocenę przydatności do spożycia; – ocenę właściwości sensorycznych żywności oraz ocenę organoleptyczną potraw; – poznanie warunków transportu wewnętrznego produktów żywnościowych w miejscu odbywania praktyki; – ocenę surowców i półproduktów stosowanych w technologii gastronomicznej, ich przechowywanie i stosowanie; – obróbkę wstępną surowców jako etap procesu technologicznego, znaczenie tej czynności; – obróbkę cieplną w technologii potraw, jej wpływ na zmiany zachodzące w żywności; – inne czynności wykonywane podczas przygotowania potraw;  

 1. Program praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych
 • czas trwania: 70 godz. (IV semestr)
 • miejsce odbywania: poradnie chorób metabolicznych, poradnie gastrologiczne, poradnie gastroenterologiczne, poradnie cukrzycowe, poradnie redukujące masę ciała, ośrodki sportowe i turnusy SPA realizujące program redukcji masy ciała.
 • cel praktyki: zdobycie umiejętności praktycznych oraz zapoznanie z funkcjonowaniem poradni w zakresie diagnostyki oraz poradnictwa dietetycznego w schorzeniach przewodu pokarmowego i/lub chorób metabolicznych; praktyka ma służyć zapoznaniu studenta z zadaniami dietetyka jako współpracownika biorącego czynny udział w realizacji edukacji żywieniowej w poradniach.
 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

– poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania poradni; – zapoznanie się z diagnostyką w zakresie przewodu pokarmowego i/lub chorób metabolicznych oraz zasadami przygotowania pacjenta do badań diagnostycznych; – poznanie zasad żywienia ludzi w jednostkach chorobowych objętych leczeniem w poradni oraz zapoznanie się z rodzajami stosowanych diet oraz oceną ich wartości odżywczej; – branie czynnego udziału w ocenie sposobu żywienia pacjentów oraz edukacji żywieniowej podczas pobytu w poradni; – wdrażanie w codziennej pracy zasady bezpieczeństwa żywności i przepisów sanitarnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi;  

 1. Program praktyki w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu
 • czas trwania: 90 godz. (V semestr) – miejsce odbywania: dział żywienia w szpitalach o różnym profilu, poradnie dietetyczne
 • cel praktyki: zapoznanie studenta z funkcjonowaniem działu żywienia w szpitalu oraz z jego rolą, zadaniami; zapoznanie z działalnością poradni dietetycznej; nabycie praktycznych umiejętności z zakresu działania tych jednostek.
 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

– poznanie organizacji i struktury działu żywienia; – ocenę stanu sanitarno-higienicznego obiektu w oparciu o obowiązujące wymagania prawne oraz wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności; – ocenę żywienia w szpitalu, w tym dotyczącą metod jakościowych i ilościowych, np. ocena dekadowa jadłospisów, wartości odżywczej i energetycznej; analiza zebranego materiału, wyciąganie wniosków i formułowanie zaleceń; – planowanie żywienia zbiorowego, w tym przygotowanie jadłospisu dekadowego; – planowanie żywienia indywidualnego, zapoznanie się z dietami indywidualnymi, ich analiza i ocena pod względem wartości odżywczej i energetycznej; – kalkulację kosztów w dziale żywienia, w tym przygotowanie kalkulacji kosztów jadłospisów z uwzględnieniem stawki żywieniowej i aktualnych cen oraz planowanie jadłospisów zgodnie z aktualną stawką żywieniową; – zapoznanie się z obowiązkami i kompetencjami personelu działu żywienia oraz opracowanie zakresu czynności służbowych dla kilku przykładowych stanowisk pracy; – zapoznanie się z obiegiem dokumentacji działu żywienia, w tym również sporządzanie i wypełnianie przykładowych dokumentów; – współudział w gromadzeniu danych o pacjencie poprzez przeprowadzenie wywiadu żywieniowego; analizę dokumentacji medycznej, wykonanie prostych pomiarów antropometrycznych – współudział we wstępnym doradztwie dietetycznym, oraz w propagowaniu zasad racjonalnego żywienia; – normy żywienia i wyżywienia, planowanie jadłospisów oraz diet na podstawie zaleceń lekarskich; – przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, wstępne doradztwo dietetyczne; – żywienie pacjentów w wybranych chorobach, opanowanie umiejętności prawidłowego doboru składników diety; – propagowanie zasad racjonalnego żywienia oraz profilaktyki i edukacji żywieniowej; – poznanie struktury i organizacji pracy poradni dietetycznej oraz zakresu jej działalności; – zapoznanie się z dokumentacją pacjentów, zasadami jej prowadzenia oraz zachowanie poufności; – współudział w przeprowadzaniu wywiadów żywieniowych; – współudział w ustalaniu zapotrzebowania na składniki odżywcze i energetyczne oraz witaminy i składniki mineralne; – udzielanie porad żywieniowych z wykorzystaniem różnych metod i środków dydaktycznych; – opracowanie przykładowych jadłospisów oraz przepisów przygotowania potraw dietetycznych, a także ich objaśnienie pacjentowi;

 1. Program praktyka w szpitalu dziecięcym (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej i niemowlęcej, żłobku, poradni dietetycznej, magazynie żywności)
 • czas trwania: 70 godz. (V semestr – 30 godz., VI semestr – 40 godz.) – miejsce odbywania: szpital pediatryczny, odział dziecięcy, poradnia dietetyczna, żłobek, magazyn żywności
 • cel praktyki: zapoznanie studenta ze specyfika żywienia dzieci chorych i zdrowych, a także z funkcjonowaniem kuchni niemowlęcej;
 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

– zaznajomienie się z organizacją dziecięcych oddziałów szpitalnych oraz przychodni przyklinicznych/przyszpitalnych; – zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji szpitalnej w oddziałach klinicznych oraz poradniach; – produkcja posiłków, wyposażenie techniczne kuchni, wydawanie posiłków, rodzaje stosowanych diet, mieszanki mleczne dla niemowląt,  rodzaje posiłków stosowane w oddziałach i klinikach dziecięcych; – poznanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym – udział w wydawaniu posiłków dla hospitalizowanych dzieci – pomoc w żywieniu najmłodszych dzieci oraz pozostałych pacjentów, którzy potrzebują pomocy; – realizacja zaleceń lekarskich dotyczących żywienia; – uczestniczenie w wizytach lekarskich oraz innych formach aktywności zespołu leczącego, w tym: wizytach przy łóżku pacjenta, ustalaniu zaleceń terapeutycznych, w odprawach pielęgniarskich; – uczestniczenie w konsultacjach wielospecjalistycznych; – ocena stanu odżywienia, badania antropometryczne, badania dodatkowe z uwzględnieniem specyfiki wieku rozwojowego; – prowadzenie wywiadów żywieniowych z pacjentem lub jego opiekunem – uczestniczenie w opracowywaniu diet dla hospitalizowanych dzieci; – poznanie zasad ustalania – leczenia dietetycznego u chorych  w poszczególnych oddziałach szpitalnych; – uczestniczenie przy opracowywaniu diet indywidualnych dla chorych po hospitalizacji; – edukacja żywieniowa pacjentów szpitala oraz poradni dietetycznej i szerzenie wiedzy dotyczącej racjonalnego planowania żywienia; – przygotowywanie jadłospisów, planów dietetycznych oraz wskazówek dla pacjentów; – kompleksowe poradnictwo żywieniowe dla pacjentów o szczególnych potrzebach żywieniowych; – udział w szkoleniach, w tym szkoleniach dietetycznych dla dzieci z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów, prowadzonymi w warunkach hospitalizacji oraz w warunkach leczenia ambulatoryjnego;  

 1. Praktyka w szpitalu dla dorosłych (oddziale szpitalnym, kuchni ogólnej, dziale żywienia)
 • czas trwania: 70 godz. (VI semestr) – miejsce odbywania: oddział szpitalny, dział żywienia, kuchnia ogólna
 • cel praktyki: zapoznanie studenta z zadaniami dietetyka jako współuczestniczącego w prawidłowym żywieniu pacjentów z różnych oddziałów szpitala; zdobycie praktycznych umiejętności w planowaniu jadłospisów oraz diet dla różnych grup pacjentów;
 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

– poznanie metod oceny stanu zdrowia oraz stanu odżywienia pacjenta hospitalizowanego w oddziałach szpitalnych; – poznanie zasad ustalania leczenia dietetycznego u chorych hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych (w miarę możliwości także uczestniczenie w opracowywaniu diet dla pacjentów); – udział w wydawaniu posiłków dla hospitalizowanych pacjentów i w razie potrzeby pomoc w karmieniu chorych; – udział w szkoleniach, w tym szkoleniach dietetycznych dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, prowadzonymi w warunkach hospitalizacji; – uczestniczenie przy opracowywaniu diet indywidualnych dla chorych po hospitalizacji; – poznanie zasad BHP i PPOŻ w miejscu odbywania praktyki; – poznanie organizacji żywienia osób w danym ośrodku (zaopatrzenie, magazynowanie surowców, produkcja posiłków, ich wydawanie, rodzaje stosowanych diet, system kontroli i zarządzania jakością), w tym ze schematem organizacji żywienia przez firmę zewnętrzną pracującą na zlecenie instytucji/firmy (jeśli dotyczy); – zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji w podmiocie, w którym odbywana jest praktyka (jawne dane statystyczne);

Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk

Program szczegółowych praktyk

Programy szczegółowe praktyk studenta/tki

A. Program praktyki zawodowej 1- z zakresu żywienia zbiorowego:

 • czas trwania: 80 godz. (I semestr)
 • miejsce odbywania: szpital, dom opieki, żłobek, przedszkole lub inne placówki żywienia zbiorowego
 • cel praktyki: zapoznanie studenta z organizacją i funkcjonowaniem bloku żywienia w placówkach żywienia zbiorowego oraz z zadaniami dietetyka uczestniczącego w realizacji prawidłowego żywienia ludzi; zdobycie podstawowych praktycznych umiejętności wykonywania posiłków dla pacjentów/uczniów;
 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

– poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania placówki;

– poznanie zasad BHP obowiązujących w danej placówce;

– zapoznanie się z przebiegiem zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia w zakładach żywienia zbiorowego;

– pobieranie próbek do badań;

– ocena stanu odżywienia i rejestracja sposobu żywienia wybranych chorych;

– opracowywanie diet dla osób zdrowych;

 

B. Program – Praktyka zawodowa 2

 • czas trwania: 80 godz. (I semestr)
 • miejsce odbywania: kluby sportowe, kluby fitness, ośrodki odnowy biologicznej
 • cel praktyki: zapoznanie studenta z organizacją żywienia i rolą dietetyka w klubach sportowych i ośrodkach odnowy biologicznej; nabycie praktycznych umiejętności w zakresie racjonalnego żywienia osób dorosłych i aktywnych fizycznie;
 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

– poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania podmiotu, w którym odbywa się praktyka;

– poznanie zasad BHP obowiązujących w danym podmiocie;

– prowadzenie pomiarów antropometrycznych oraz analizy składu ciała osób aktywnych fizycznie;

-prowadzenie wywiadów żywieniowych;

– prowadzenie działań edukacyjnych, prowadzenie poradnictwa żywieniowego w zakresie właściwego sposobu żywienia;

– układanie planów żywieniowych dla osób zdrowych, aktywnych fizycznie, oraz dla osób chorych stosujących aktywność fizyczną w ramach wspomagania leczenia ruchem;

C. Program – Praktyka zawodowa 3

 • czas trwania: 200 godz. (I semestr)
 • miejsce odbywania: szpitale, domy opieki, poradnie dietetyczne, żłobek, przedszkole
 • cel praktyki: zapoznanie studenta z różnymi technologiami przygotowania potraw w instytucjach zbiorowego żywienia, zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia;
 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

– zapoznanie z przepisami BHP, regulaminami obowiązującymi w miejscu praktyki;

– uczestnictwo w wizytach lekarskich i prowadzenie indywidualnych kart dietetycznych;

– przeprowadzanie wywiadu żywieniowego i zapoznanie się z podstawową dokumentacją dotyczącą rozpoznania dotychczasowego leczenia i przebiegu choroby w celu opracowania diety dostosowanej do choroby;

– przeprowadzanie podstawowych badań antropometrycznych;

– ocena stanu żywienia i rejestracja sposobu żywienia wybranych chorych;

– opracowywanie diet dla osób zdrowych;

– edukacja żywieniowa pacjentów, propagowanie racjonalnego żywienia, udzielanie porad dietetycznych;

 

D. Program praktyka zawodowa 4 z zakresu technologii potraw

 • czas trwania: 120 godz. (III semestr)
 • miejsce odbywania: restauracje, bar, itp. podmioty
 • cel praktyki: zdobycie umiejętności praktycznych oraz zapoznanie

z funkcjonowaniem poradni w zakresie żywienia zbiorowego;

 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

–  zapoznanie z przepisami BHP, regulaminami obowiązującymi w danym miejscu odbywania praktyki;

– poznanie organizacji żywienia w danym podmiocie, w którym wykonywana jest praktyka;

– zapoznanie z wyposażeniem technicznym kuchni danego podmiotu, w którym odbywana jest praktyka;

– zakup artykułów spożywczych do celów produkcyjnych (ze zwróceniem uwagi na ilość i jakość towaru);

– zabezpieczanie i przechowywanie artykułów spożywczych zgodnie

z obowiązującymi zasadami;

– sporządzanie i przechowywanie dokumentacji zaopatrzenia;

– odważanie produktów na poszczególne posiłki, porcjowanie i wydawanie posiłków;

– sporządzanie receptur potraw, oraz przechowywanie potraw;

– pobieranie, opisywanie i zabezpieczanie próbek pokarmowych

Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk
 1. Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk

A. Obowiązki słuchacza praktyk:

– pobrać (Dziekanat) podpisane przez Dyrektora Instytutu:

* Skierowanie na praktykę(Załącznik 1) wraz z Programem praktyk do zrealizowania w danym podmiocie, w którym ma być odbywana praktyka oraz

* Umowę o organizację praktyki studenta3 egzemplarze

– pobrać i wydrukować (strona Uczelni – zakładka Student/ Praktyki i staże),

* Dzienniczek Praktyk

– uzupełnić Dzienniczek praktyk o dane studenta i pieczęć Uczelni (Dziekanat)

– zgłosić się do Dyrektora podmiotu, w którym ma być odbywana praktyka w celu omówienia spraw organizacyjnych.

– posiadać aktualną książeczkę Sanepidu oraz biały fartuch i obuwie na zmianę,

– w trakcie praktyk student zobowiązany jest do przestrzegania zasad, regulaminów i zaleceń kierownika podmiotu, będącego miejscem praktyk,

– brać udział w realizacji zadań o charakterze zawodowym, powierzonym przez osobę kompetentną w miejscu odbywania praktyk,

– nieobecność na praktyce usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim

– wypełnione: Dzienniczek praktyk, w tym Karty tygodniowe praktyk wraz z 1 egzemplarzem Umowy złożyć w Dziekanacie po zakończeniu praktyk.

– w przypadku ubiegania się o zwolnienie z praktyk(zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Praktyk Studentów), złożyć pisemny wniosek do  Dyrektora Instytutu – Podanie o zaliczenie praktyk (Załącznik 2) wraz z dokumentami uzasadniającymi prośbę studenta;

B. Czas trwania i wymagane miejsca odbywania praktyk:

 • ROK I – 240 godzin (od zakończenia I semestru do końca II semestru tj. do 15 IX)
 • ROK II – 240 godzin (od zakończenia III semestru do końca IV semestru tj. do 15 IX)
 • praktyka zawodowa powinna odbywać się na stanowiskach, na których będzie pracował kosmetolog: salony i gabinety kosmetyczne, kosmetyczno-fryzjerskie, kosmetyczno-dermatologiczne i medycyny estetycznej, ośrodki SPA i Wellness oraz inne ośrodki zapewniające realizację Programu praktyk i spełniające wymagania zawarte w Umowie.

C. Cele ogólne praktyki zawodowej:

uzupełnienie efektu kształcenia przez stworzenie możliwości poznania rzeczywistych zastosowań różnych technik kosmetycznych;

przygotowanie studenta do samodzielnej pracy, podejmowania decyzji i wysokiej kultury obsługi klienta;

pogłębienie teoretycznej i praktycznej wiedzy studenta z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i korekcyjnej;

 

D. Zadania i ich realizacja:

 • zachowanie dyscypliny pracy jaka obowiązuje wszystkich pracowników w miejscu odbywania praktyk;
 • zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem placówki, w której praktyka jest odbywana oraz zadaniami kosmetologa;
 • czynne uczestnictwo w przygotowywaniu stanowiska pracy, a po pracy w jego porządkowaniu;
 • branie udziału w szkoleniach prowadzonych w miejscu odbywania praktyk;
 • zdobycie podstawowych praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów

i stosowanych preparatów, przygotowywania pacjentów do zabiegu, udzielanie pacjentom porad w zakresie doboru i stosowania profesjonalnych kosmetyków ;

 • prowadzenie na bieżąco Dziennika Praktyk (uzyskanie potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia praktyki; zaliczenia praktyki przez opiekuna w miejscu odbywania praktyk; uzupełnianie Karty tygodniowej z informacjami na temat wszystkich wykonywanych w danym dniu zabiegów i czynności związanych z pracą w podmiocie, w którym odbywana jest praktyka, potwierdzonej przez opiekuna w miejscu odbywania praktyk; uzupełnienia Dziennika Praktyk o własne uwagi i spostrzeżenia, uzyskanie Opinii opiekuna praktyk; napisanie własnej opinii na temat przebiegu praktyki);
 • podstawowym warunkiem zaliczenia praktyk jest frekwencja studenta w wymiarze wymaganym w programie praktyki, opanowanie wiedzy i umiejętności określonych w programie praktyki, postawa (kompetencje społeczne) studenta oraz oddanie Dziennika Praktyk.

E. Obowiązki słuchacza po zakończeniu praktyk:

złożenie do Dziekanatu:

 • Dziennika Praktyk (najlepiej z opinią) wraz z wypełnionymi Kartami tygodniowymi w celu uzyskania zaliczenia odbytej praktyki,
 • Umowy – 1 egzemplarz, podpisany i opieczętowany

Program szczegółowych praktyk

Programy szczegółowe praktyk studenta/tki

A. Program praktyki zawodowej studentów I roku

 • czas trwania: 240 godz. (I-II semestr)
 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

– organizacja pracy w miejscu odbywania praktyki,

– przepisy BHP;

– sposoby prowadzenia kart pacjentów;

– zakres wykonywanych w miejscu odbywania praktyki zabiegów;

– przyswojenie wiadomości na temat stosowanych w miejscu odbywania praktyk preparatów ( skład, sposób, zastosowania, wskazania i przeciwwskazania);

– przeprowadzanie wywiadów z pacjentami;

– przygotowanie stanowiska pracy;

– dobór odpowiednich preparatów do zabiegów;

– przygotowanie pacjenta do zabiegu;

– wykonywanie zabiegów w zakresie nawilżania skóry, regeneracji, odżywczych, liftujących;

– wykonywanie higienicznego oczyszczania skóry z zastosowaniem peelingów typu scrab, enzymatyczny, gommage, eksfoliacja AHA;

– wykonywanie leczniczego oczyszczania skóry łojotokowej;

– wykonywanie zabiegów dla cer wrażliwych z problemami naczynkowymi;

– zabiegi specjalne dla cer z trądzikiem pospolitym;

– zabiegi specjalne dla cer z trądzikiem różowatym;

– zabiegi zmniejszające przebarwienia skóry;

– zabiegi pielęgnacji ciała;

– zabiegi wyszczuplające;

-zabiegi usuwające cellulit;

– zabiegi korygujące rozstępy

 

B. Program – Praktyka zawodowa studentów II roku

 • czas trwania: 240 godz. (III-IV semestr)
 • Program (tematyka) praktyki obejmuje:

– wywiad z pacjentką/em;

– rozpoznawanie rodzaju skóry pacjentki/a;

– dobranie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych dla danego typu skóry;

– masaż klasyczny twarzy, szyi i dekoltu;

– pielęgnacja oprawy oczu;

– regulacja brwi, henna brwi i rzęs,

– masaż dłoni;

– manicure biologiczny, manicure tradycyjny;

– masaż relaksacyjny stóp;

– pedicure pielęgnacyjny biologiczny, pedicure pielęgnacyjny tradycyjny;

– depilacja kończyn górnych, depilacja kończyn dolnych, depilacja bikini, depilacja twarzy;

– peeling enzymatyczny;

– peeling gommage;

– peeling ziarnisty;

– mechaniczne oczyszczanie twarzy;

– zabieg (wg wskazań) dla danego typu skóry (z wykorzystaniem ampułek, serum, masek);

– wykorzystanie aparatury kosmetycznej: mikrodermabrazja diamentowa;

– wykorzystanie aparatury kosmetycznej: jonoforeza;

– wykorzystanie aparatury kosmetycznej: sonoforeza;

– wykorzystanie aparatury kosmetycznej: kwitacja;

– wykorzystanie aparatury kosmetycznej: Darsolwan;

– wykorzystanie aparatury kosmetycznej: drenaż limfatyczny;

-wykorzystanie aparatury kosmetycznej: galwanizacji;

– wykorzystanie aparatury kosmetycznej: epilacja;

– wykorzystanie aparatury kosmetycznej: brushing;

– wykorzystanie aparatury kosmetycznej: wapozon;

– wykorzystanie aparatury kosmetycznej: lampa solux;

– wykorzystanie aparatury kosmetycznej: frezarka;

– wykorzystanie aparatury kosmetycznej: parafiniarka do dłoni i stóp.

Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk

Program szczegółowych praktyk

Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk
 1. Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk

A. Obowiązki słuchacza przed podjęciem praktyk:

– pobrać (Dziekanat) podpisane przez Dyrektora Instytutu:

* Skierowanie na praktykę(Załącznik 1) wraz z Programem praktyk do zrealizowania w danym podmiocie, w którym ma być odbywana praktyka oraz

* Umowę o organizację praktyki studenta3 egzemplarze

– pobrać i wydrukować (strona Uczelni – zakładka Student/ Praktyki i staże),

* Dzienniczek Praktyk

– uzupełnić Dzienniczek praktyk o dane studenta i pieczęć Uczelni (Dziekanat)

– zgłosić się do Dyrektora podmiotu, w którym ma być odbywana praktyka i do opiekuna w celu omówienia spraw organizacyjnych.

– wypełnione: Dzienniczek praktyk, w tym Karty tygodniowe praktyk wraz z 1 egzemplarzem Umowy złożyć w Dziekanacie po zakończeniu praktyk.

– nieobecność na praktyce usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim;

– w przypadku ubiegania się o zaliczenie praktyk(zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Praktyk Studentów), złożyć pisemny wniosek do  Dyrektora Instytutu  – Podanie o zaliczenie praktyk (Załącznik 2) wraz z dokumentami uzasadniającymi prośbę studenta;

 

B. Czas trwania praktyk:

– 240 godzin (12 tygodni) tj. 120 godzin na II roku oraz 120 godzin na III roku

C. Wymagane miejsca odbywania praktyk:

–  na II roku studiów praktyki ciągłe: przedszkole i szkoła (klasy I-III) w wymiarze 120 godzin w dwóch częściach:

* 60 godzin (3 tyg) w przedszkolu w III semestrze – 30 godzin (moduł pedagogiczno-psychologiczny) i 30 godzin (moduł dydaktyczny)- zapis w pierwszym dzienniczku praktyk

*60 godzin (3 tyg) w szkole podstawowej w klasach I-III w IV semestrze czyli 30 godzin (moduł pedagogiczno-psychologiczny) oraz 30 godzin (moduł dydaktyczny) – zapis w drugim dzienniczku praktyk

– na III roku studiów 120 godzin (wyłącznie moduł dydaktyczny)

 

D. Cele praktyki:

 • zapoznanie się z organizacją szkoły, placówki(uczestnictwo w radach, zebraniach, uroczystościach, po wyrażeniu zgody dyrektora placówki – aktywne włączanie się

w ich przygotowanie);

 • nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia obserwacji zajęć
  i jej dokumentowania(wykonywanie pomocy dydaktycznych, uzupełnianie dziennika, kart obserwacji, przygotowywanie zajęć dydaktycznych, pełnienie dyżurów);
 • nabywanie i rozwijanie umiejętności dotyczących planowania, projektowania

i prowadzenia wybranych fragmentów lub całych zajęć (po wcześniejszym przygotowaniu scenariusza zajęć i uzyskaniu akceptacji opiekuna praktyk w placówce przebiegu tych zajęć);

 • nabywanie wiedzy i gromadzenie doświadczeń wiążących się z pracą dydaktyczną, diagnostyczną i wychowawczą, wykorzystywaną przez nauczycieli do realizacji treści wynikających z podstawy programowej.

E. Zadania i ich realizacja:

 • zachowanie dyscypliny pracy jaka obowiązuje wszystkich pracowników placówki;
 • zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana;
 • prowadzenie na bieżąco Dziennika Praktyk (uzyskanie potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia praktyki, zaliczenia praktyki przez opiekuna praktyk w miejscu jej odbywania, uzupełnienie Karty tygodniowej potwierdzonej przez opiekuna praktyk w miejscu jej odbywania, uzupełnienia Dziennika Praktyk o własne uwagi

i spostrzeżenia, uzyskanie opinii opiekuna praktyk, napisanie własnej opinii na temat przebiegu praktyki);

 • prowadzenie Teczki Metodycznej, w której słuchacz gromadzi dodatkowe, niezbędne dokumenty ( każdy szczegółowo opisany): scenariusze zajęć, konspekty, karty pracy, karty obserwacji, itp.;

F. Obowiązki słuchacza po zakończeniu praktyk:

złożenie do Dziekanatu:

 • Dziennika Praktyk wraz z wypełnionymi Kartami tygodniowymi i opinią opiekuna praktyk(Załącznik 2), w celu uzyskania zaliczenia odbytej praktyki;
 • Umowy – 1 egzemplarz, podpisany i opieczętowany;
 • Teczki metodycznej

Program szczegółowych praktyk

I. Zakres psychologiczno-pedagogiczny: (30 godzin w przedszkolu i 30 godzin w szkole podstawowej w klasach I-III)

a. zapoznanie się z placówką (10 godzin w przedszkolu oraz 10 godzin w szkole) w zakresie:

 • realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo–wychowawczych, organizacji pracy, organizacji pracy wykonywanej przez pedagoga, wychowawcę świetlicy, terapeutę, logopedę, psychologa;
 • prowadzonej dokumentacji.

b. obserwowanie (5 godzin w przedszkolu oraz 5 godzin w szkole) w zakresie:

 • aktywności formalnych i nieformalnych podejmowanych przez grupy – dzieci/ uczniów;
 • aktywności dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w trakcie zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno- wyrównawczych, pozalekcyjnych i innych;
 • interakcji: dorosły, nauczyciel, wychowawca – dziecko, oraz dziecko – dziecko, dziecko – młodzież;
 • czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć;
 • działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, zachowania, dyscypliny;
 • form współpracy z rodzicami.

c. pełnienie roli opiekuna-wychowawcy (10 godzin w przedszkolu oraz 10 godzin w szkole) w zakresie:

 • poznawania dzieci, uczniów, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań, zdolności, poziomu ich rozwoju, różnego typu dysfunkcji i zaburzeń;
 • zapoznania się z dokumentacją dotyczącą diagnozy przeprowadzonej przez opiekuna praktyki, pedagoga;
 • samodzielnego prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych w grupie dzieci/uczniów np. podczas zajęć w świetlicy;
 • sprawowania opieki nad grupą w trakcie aktywności dzieci/uczniów;
 • organizacji i prowadzenia zajęć wychowawczych (np. profilaktycznych) na podstawie opracowanych samodzielnie scenariuszy;
 • organizowania pracy dzieci/uczniów w grupach zadaniowych;
 • podejmowania indywidualnej pracy z dziećmi/uczniami (w tym z dziećmi/ uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • podejmowania działań wychowawczym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad;
 • sprawowania opieki nad dziećmi/uczniami podczas przerw, uroczystości przedszkolnych, szkolnych, klasowych, grupowych na terenie przedszkola, szkoły podczas wycieczek, spacerów, zabaw, wyjścia do teatru, kina itp.

d. analizowanie i interpretacja doświadczanych, zaobserwowanych sytuacji, zdarzeń pedagogicznych (5 godzin w przedszkolu oraz 5godzin w szkole) w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej praktyki pedagogicznej;
 • oceny własnego funkcjonowania w trakcie realizowania zadań podczas praktyki pedagogicznej;
 • realizacji zamierzonych celów;
 • konsultacji poczynionych z opiekunem praktyk pedagogicznych w celu omawiania wyników obserwacji pedagogicznych.

II. Zakres dydaktyczny: (30 godzin w przedszkolu i 30 godzin w szkole podstawowej w klasach I-III)

a. zapoznanie się ze specyfiką pracy nauczyciela (5 godzin w przedszkolu oraz 5 godzin w szkole) w zakresie:

 • poznania warsztatu pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • poznania uczestników procesów pedagogicznych;
 • prowadzonej dokumentacji przedszkola, szkoły;
 • prowadzonej dokumentacji przez nauczyciela.

b. dokonywania obserwacji w różnych grupach wiekowych: -przedszkolnych (15 godzin  tj. po 5 godzin w każdej grupie)

 • szkolnych: w trzech grupach – w klasie I, II, III (15 godzin tj. po 5 godzin w każdej klasie) w zakresie:
 • czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego zajęć;
 • postępowania metodycznego w trakcie zajęć, stosowanych metod, form, oraz środków dydaktycznych;
 • interakcji nauczyciel, wychowawca – dziecko, uczeń a także interakcji dziecko – dziecko, uczeń – uczeń;
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupie, klasie;
 • sposobów dyscyplinowania i aktywizowania dzieci/uczniów;
 • sposobu oceniania uczniów;
 • aktywności i sposobu funkcjonowania dzieci w czasie zajęć;
 • aktywności i sposobu funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • działań podejmowanych przez opiekuna praktyk celem zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny.

c. współdziałanie z opiekunem praktyk (5 godzin w przedszkolu oraz 5 godzin w szkole) w zakresie:

 • planowanie zajęć w grupach przedszkolnych na podstawie opracowywanych fragmentów scenariuszy dla dzieci trzy-, cztero-, pięcio-, sześcioletnich;
 • planowanie zajęć w klasach I, II, III na podstawie opracowanych fragmentów scenariuszy dla uczniów;
 • przygotowywanie środków dydaktycznych inicjujących czynności edukacyjne uczniów;
 • podejmowanie działań dotyczących pracy na rzecz dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym (podejmowanie prób posługiwania się wybranymi metodami pracy na szczeblu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej);
 • podejmowanie działań wiążących się z między innymi:
 • posiedzeniami rady pedagogicznej;
 • udziałem w spotkaniach zespołów wychowawczych;
 • udziałem w spotkaniach z rodzicami.

d. analizowanie i interpretowanie sytuacji i zdarzeń pedagogicznych (5 godzin w przedszkolu oraz 5 godzin w szkole) w zakresie:

 • dokumentowania praktyki pedagogicznej;
 • dokonywania własnej oceny dotyczącej sposobu pełnionej roli nauczyciela;
 • dokonywanie oceny dotyczącej realizacji zamierzonych celów dydaktycznych i wychowawczych;
 • dokonywania oceny obserwowanych i prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz konsultowanie ich z opiekunem praktyk pedagogicznych.

W trakcie odbywania praktyk pedagogicznych student powinien:

 • zapoznać się z dokumentacją pracy przedszkola/szkoły;
 • przygotować i samodzielnie przeprowadzić zajęcia edukacyjne według opracowanego i zaakceptowanego przez opiekuna praktyk scenariusza dla wybranej jednostki metodycznej w przedszkolu/ szkole
 • wykonywać pracę w charakterze asystenta nauczyciela.

Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk
 1. czas trwania praktyk:150 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa – 60 minut)
 2. wymagane miejsca odbywania praktyk:

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z terapia pedagogiczną:

 • Szkoła Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • Specjalny Ośrodek Wychowawczy; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy;
 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne:

 • Szkoła podstawowa (75 h)
 • Szkoła ponadpodstawowa (75 h)
 1. cele praktyki:
 • zapoznanie się z organizacją szkoły, placówki;
 • nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia obserwacji zajęć
  i jej dokumentowania; 
 • nabywanie i rozwijanie umiejętności dotyczących planowania, dokumentowania i prowadzenia zajęć;
 • gromadzenie doświadczeń wiążących się z pracą dydaktyczno-wychowawczą wykonywaną  przez nauczyciela.
 1. zadania i ich realizacja:
 • zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana;
 • obserwowanie lekcji (zajęć) między innymi w zakresie:
 • toku metodycznego lekcji (zajęć) [przykładowych rozwiązań metodycznych];
 • interakcji dorosły (nauczyciel-wychowawca)(dziecko-uczeń) oraz interakcji między dziećmi, między młodzieżą w czasie trwania zajęć (lekcji);
 • procesów komunikowania interpersonalnego;
 • sposobów aktywizowania i dyscyplinowania  uczniów;
 • sposobów oceniania uczniów;
 • klimatu społecznego klasy (zachowanie, postawy);
 • organizacji przestrzeni w klasie;
 • czynności podejmowanych w trakcie zajęć (lekcji) przez opiekuna praktyk;
 • współdziałanie z opiekunem praktyk w zakresie:
 • planowania i przeprowadzenia zajęć (lekcji);
 • przygotowania środków dydaktycznych;
 • kontrolowania i oceniania uczniów;
 • podejmowania działań na rzecz uczniów m.in o specjalnych potrzebach edukacyjnych (próby konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych);
 • pełnienie funkcji nauczyciela  w zakresie między innymi:
 • planowania zajęć (lekcji);
 • dostosowywania celów, metod, form, środków dydaktycznych do zakresów treści programowych oraz  poszczególnych etapów edukacyjnych;
 • poznawania uczniów;
 • przeprowadzania zajęć (lekcji) na podstawie opracowanego scenariusza;
 • podejmowania działań dydaktycznych w odniesieniu do uczniów
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • analiza i interpretacja zaobserwowanych sytuacji pedagogiczno- wychowawczych:
 • konfrontowanie wiedzy teoretycznej z doświadczeniami w trakcie odbywania praktyk pedagogicznych;
 • ocena postępowania metodycznego w trakcie przebiegu zajęć (lekcji);
 • konsultacje z opiekunem praktyk.

Studenci mogą także odbyć praktyki w poniższych instytucjach:


 

 


 

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno-opiekuńczy

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 • Kącik Urody

 


 

 


 

Praktyki zawodowe to doskonały sposób, by zweryfikować nabytą podczas studiów wiedzę oraz umiejętności w praktyce. Dzięki nim studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia i referencji.

Ponadto, jest to najlepszy sposób na zwiększenie efektów nauki podczas studiów przez praktyczne zastosowanie zdobytej do tej pory wiedzy. Więcej szczegółów na temat praktyk studenckich znajdą państwo w regulaminie praktyk zawodowych.

Przed rozpoczęciem praktyk należy pobrać z dziekanatu dzienniczek praktyk, skierowanie oraz 3 egzemplarze umowy. Po zaliczeniu praktyki student składa dzienniczek wraz z jednym egzemplarzem umowy w dziekanacie do końca trwania semestru, do którego jest przypisana dana praktyka.

 

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
pl_PL
en_GB pl_PL